ad

Kinderbijslag wordt Groeipakket

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
123-txt-kindergeld-12-18.png

nieuws

Vanaf 1 januari 2019 wordt het systeem van kinderbijslag in Vlaanderen vervangen door het ‘Groeipakket’. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin dat is gedomicilieerd in Vlaanderen.

Het omvat onder meer de gezinsbijslagen (het vroegere kindergeld) en het startbedrag (de vroegere geboortepremie of het kraamgeld). 

De grootste verschillen met de vroegere kinderbijslag zijn:
 • Een vast basisbedrag per kind, eventueel aangevuld met toeslagen, waarbij leeftijd en plaats van het kind in het gezin geen rol meer spelen.
 • Kinderbijslag is niet meer gelinkt aan de professionele situatie van de ouders. 
 • Sociale toeslagen gelden nu ook voor alle gezinnen met een gering inkomen, en dus niet alleen voor werklozen, invaliden en eenoudergezinnen.

  Zieke jongeren en schoolverlaters behouden kinderbijslag. Kinderen hebben een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot en met de maand waarin ze 18 jaar worden. Maar het kan ook langer. Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is dat 21 jaar. Ook jongeren tussen 18 en 25 jaar krijgen de bijslag zolang ze studeren. Voortaan zullen ook jongeren die door een ziekte geen of een onvolledig studieprogramma kunnen volgen nog kinderbijslag krijgen. Schoolverlaters kunnen nog twaalf maanden recht hebben op een Groeipakket, als ze niet te veel werken. De voorwaarde ingeschreven te zijn bij de arbeidsbemiddelaar VDAB valt weg.
 • Duidelijker regels voor co-ouders. Om na te gaan of iemand het recht op de sociale toeslag heeft, zal de overheid bij een gelijk verdeelde huisvesting de inkomenssituatie in elk (nieuw) gezin apart bekijken. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u de helft van de sociale toeslag. Is de huisvesting niet gelijk verdeeld, dan kan alleen het gezin waar het kind het meest verblijft recht hebben op een sociale toeslag.
 • Ouders kunnen zelf hun kinderbijslagfonds kiezen: vanaf 2019 voor de gezinnen die hun eerste kindje krijgen, vanaf 2020 indien al aangesloten bij een kinderbijslagfonds.
  Het Groeipakket voor een gezin met kinderen geboren voor én na 2019 kan een combinatie van ‘oude’ en ‘nieuwe’ bedragen zijn.

 • Het nieuwe systeem van het Groeipakket geldt voor alle kinderen geboren na 1 januari 2019. Kinderen geboren voor 2019 behouden de kinderbijslag die ze ontvingen voor 1 januari 2019, met de koppeling van het basisbedrag aan rangorde (van verschillende kinderen binnen één gezin) en aan leeftijd (extra bijslag op 6, 12 en 18 jaar). Een gezin zal dus nooit minder krijgen dan voor de omschakeling naar Groeipakket. Daarnaast kunnen ze ook recht hebben op de nieuwe toeslagen.

 • Kinderen geboren voor 2019 kunnen onmiddellijk genieten van de vernieuwde toeslagen zoals schoolbonus, kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag. Vanaf het schooljaar 2019-2020 komen kinderen geboren voor 2019 ook in aanmerking voor een mogelijke schooltoeslag afhankelijk van het gezinsinkomen.

 • Voor de sociale toeslag blijven de bedragen voor kinderen geboren voor 2019 gebaseerd op de geïndexeerde bedragen van de ‘oude’ kinderbijslagreglementering. Maar ze kennen een ruimer toepassingsgebied, los van het socioprofessioneel statuut. Met een inkomen onder de inkomensgrens van 30.984 euro per jaar kan élk kind, ongeacht de geboortedatum, genieten van deze toeslag. De sociale toeslag voor gezinnen met een inkomen onder de 61.200 euro per jaar geldt op voorwaarde dat een derde of volgend kind geboren wordt vanaf 1 januari 2019.

 • De zorgtoeslag voor kinderen van wie de ouder(s) overleden zijn voor 2019, voor pleegkinderen en kinderen met een beperking geboren voor 2019, blijft gebaseerd op de ‘oude’ kinderbijslagreglementering.

Opgelet: ander systeem in Brussel en Wallonië
Woont u in Brussel of in Wallonië dan geldt een ander systeem dan in Vlaanderen. 

Brussel

In Brussel gaat de nieuwe wetgeving rond kinderbijslag pas op 1 januari 2020 van start. Woont u in Brussel dan blijft alles nog tot eind 2019 bij het oude. 

Duitstalige Gemeenschap

Ook de Duitstalige Gemeenschap lanceert vanaf 1 januari 2019 haar nieuwe kinderbijslagsysteem. Alle gezinnen gaan automatisch over naar dat nieuwe systeem. Het voor de maand december 2018 ontvangen bedrag blijft behouden tot het nieuwe bedrag voordeliger wordt of het aantal rechthebbende kinderen in het gezin verandert. Het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap betaalt de kinderbijslag voor alle gezinnen.
 

Wallonië
In Wallonië wordt de lancering van de nieuwe kinderbijslag in twee delen opgesplitst.
Vanaf 1 januari 2019 neemt Wallonië de betaling van de kinderbijslag over. De huidige bedragen blijven wel van toepassing. Daaraan verandert niets wanneer uw kinderen in Wallonië wonen.

De nieuwe basisbedragen zullen in Wallonië pas van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020 en dit enkel voor kinderen die vanaf dan geboren worden. Kinderen jonger dan 18 jaar ontvangen vanaf 2020 elke maand een bedrag van € 155.

Wat zit er in het Groeipakket?

1. Het startbedrag

Het startbedrag vervangt de vroegere geboortepremie of het kraamgeld. Bij de geboorte of de adoptie van een kind, krijgt u eenmalig een startbedrag van 1.122 euro. Dit bedrag is voor elk kind gelijk en zakt dus niet naarmate er meer broertjes of zusjes geboren worden. 

Het startbedrag voor een geboorte en een adoptie kan u niet samenvoegen voor hetzelfde kind binnen één gezin.

U kunt het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte aanvragen.  U moet het startbedrag aanvragen bij een Vlaamse uitbetaler naar keuze. 
www.groeipakket.be/5-uitbetalers 

U ontvangt het startbedrag ten vroegste twee maanden voor de geschatte geboortedatum. Het startbedrag kan pas betaald worden na ontvangst van het doktersattest. Bij een adoptie krijgt u het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van uw gezin.

2. Het basisbedrag

U krijgt maandelijks een basisbedrag voor uw kind(eren). Het basisbedrag vervangt de vroegere kinderbijslag. Zolang uw kind in Vlaanderen woont, heeft het onvoorwaardelijk recht tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt. Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is dat tot de maand waarin het kind 21 jaar wordt.

Hoeveel bedraagt het basisbedrag?
Het basisbedrag is hetzelfde voor elk kind geboren vanaf 2019 en bedraagt 163,20 euro.

Kinderen geboren voor 2019 behouden de basisbedragen van de huidige kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar. Deze bedragen zijn lager dan het nieuwe basisbedrag voor het eerste kind, maar hoger voor het tweede en volgende kinderen.

De actuele bedragen vindt u op de website van het groeipakket:
Kinderen geboren voor 1 januari 2019 

Kinderen geboren na 1 januari 2019

Hoe moet u het basisbedrag aanvragen?
 • Ontving u al kinderbijslag voor kinderen geboren voor 2019? Of kreeg u een startbedrag voor uw kind in het nieuwe systeem? Dan krijgt u het basisbedrag automatisch. Uw kinderbijslagfonds zal uw dossier automatisch doorgeven aan zijn Vlaamse opvolger.
 •  Kreeg u nog geen kinderbijslag of een startbedrag, dan kunt u het basisbedrag aanvragen bij een van de vijf Vlaamse uitbetalers van het Groeipakket.
 •  Als niemand de aanvraag doet, dan zal het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid het recht zelf vaststellen en het Groeipakket uitbetalen.

123-euro-geld-kind-duur-handen-12-18.png

3. De schoolbonus

In augustus krijgt elk kind dat in juli recht had op het basisbedrag een schoolbonus als duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar. Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de bonus als ondersteuning in de opvoedingskosten. U krijgt de schoolbonus automatisch. Hij wordt betaald met het basisbedrag in augustus.

Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind. Het is niet gekoppeld aan het inkomen van de ouders.

Leeftijd

Bedrag

0-4 jaar

20,40 euro

5-11 jaar

35,70 euro

12-17 jaar

51 euro

18-24 jaar

61,20 euro

4. Sociale toeslag

De sociale toeslag is er voor gezinnen met een lager inkomen en is afhankelijk van inkomen en gezinsgrootte. 

Het bedrag wordt automatisch toegekend zodra u er recht op hebt.

De eerste inkomensgrens (= € 30.984) geldt voor alle gezinnen. De tweede inkomensgrens geldt voor gezinnen met drie of meer kinderen waarvan minstens één kind geboren is vanaf 2019.

Kinderen geboren vanaf 2019 krijgen de nieuwe bedragen. Kinderen geboren vóór 2019 behouden de bedragen van de sociale toeslag uit de oude kinderbijslagreglementering, aangepast aan hun basisbedrag.

JAARINKOMEN

Tot 30.984 euro

30.984 tot 61.200 euro

1 of 2 kinderen

€ 51 per kind, per maand

Geen toeslag

Meer dan 2 kinderen

€ 81,60 per kind, per maand

€ 61,20 per kind, per maand

5. Zorgtoeslag

De zorgtoeslag heeft als doel om wezen, halfwezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften extra te ondersteunen.

Gezinnen die vandaag verhoogde kinderbijslag, een basisondersteuningsbudget en/of een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangen, behouden deze tegemoetkomingen ook na 1 januari 2019.

Kreeg u op 1 januari 2019 nog geen zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en denkt u dat uw kind daarvoor in aanmerking komt, contacteer dan uw uitbetaler. Uw uitbetaler zal uw vraag doorgeven aan Kind en Gezin en zij brengen u daarna in contact met een arts die de specifieke ondersteuningsbehoefte van uw kind beoordeelt. De uitbetaler bepaalt op basis daarvan het bedrag van de toeslag.

Zorgtoeslag voor wezen
Een kind dat beide ouders heeft verloren krijgt 163,20 euro (namelijk 100% van het maandelijkse basisbedrag extra). Een kind dat één van beide ouders heeft verloren krijgt 81,60 euro (namelijk 50% van het maandelijkse basisbedrag extra).

In tegenstelling tot vroeger, speelt de huidige gezinssituatie van de overlevende ouder geen rol meer. Beide toeslagen worden betaald zolang het kind recht heeft op de gezinsbijslag, dus ook voor de kinderen van wie de overlevende ouder eventueel een nieuw gezin vormt.
 • Kinderen die hun ouder(s) verloren vóór 2019 en die reeds wezenbijslag kregen, verandert er niets. Zij behouden hun verhoogde wezentoeslag volgens de huidige regelgeving zolang de overlevende ouder niet gaat samenwonen of hertrouwt.
 • Kinderen die hun ouder(s) verliezen na 1 januari 2019, vallen onder het nieuwe systeem.
Zorgtoeslag voor pleegkinderen
De pleegzorgtoeslag is een maandelijkse toeslag bovenop het basisbedrag voor het kind dat geplaatst is in een pleeggezin.

 • De bijslagtrekkende voor de plaatsing blijft de premie voor pleegzorg behouden als die toegestaan is voor 1 januari 2019, zolang er zich geen wijziging in de plaatsing voordoet.
 • Wanneer een kind vanaf 2019 geplaatst wordt in een pleeggezin, wordt een pleegzorgtoeslag van 63,03 euro toegekend. Dit bedrag wordt volledig aan de pleegouder uitbetaald als het gaat om perspectiefbiedende pleegzorg (= pleegzorg met een continu en langdurig karakter). Bij perspectiefzoekende pleegzorg (= pleegzorg met een kortdurend karakter) gaat de toeslag naar de begunstigde voor de plaatsing.
Zorgtoeslag voor een kind met een handicap of aandoening
Een kind met een handicap of aandoening kan bovenop het basisbedrag, een toeslag krijgen voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (in het huidige systeem: ‘verhoogde kinderbijslag’). Deze maandelijkse toeslag kan maximaal tot de leeftijd van 21 jaar toegekend worden. 

Het bedrag van de toeslag varieert van 82,37 euro tot 549,12 euro is afhankelijk van de mate waarin de specifieke ondersteuningsbehoefte gevolgen heeft voor het kind zelf en voor zijn familie.

123-euro-geld-kind-duur-handen-1-12-18.png

6. Kinderopvangtoeslag

Betaalt u voor kinderopvang in een Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel-hoofdstad een prijs die niet afhangt van uw inkomen? Dan krijgt u vanaf januari 2019 een kinderopvangtoeslag, ook voor kinderen die vóór 1 januari 2019 zijn geboren. 

 • 3,23 euro per kind per opvangdag van meer dan 5 uur opvang;
 • de helft van dit bedrag voor een dag tussen 3 en 5 uur opvang;
 • is uw kind minder lang dan 3 uur in de opvang, dan krijgt u deze toeslag niet.
De kinderopvangtoeslag wordt automatisch toegekend wanneer u er recht op hebt, u hoeft deze niet aan te vragen. Wanneer u niet in Vlaanderen woont en u geen uitbetaler Groeipakket hebt, zal u hierover gecontacteerd worden. Voldoet aan de voorwaarden en wilt u graag zelf al initiatief nemen, dan kunt een aanvraag indienen bij een uitbetaler naar keuze vanaf 2019. Wanneer u de toeslag zelf aanvraagt, zal de toekenning sneller in gang gezet worden.

Het aantal opvangdagen (vanaf 2019) wordt door de opvang doorgegeven aan Kind & Gezin, die deze informatie aan uw uitbetaler bezorgt. De toeslag wordt maandelijks uitbetaald op de 20e van de maand volgend op de maand waarop de toeslag betrekking heeft. Tenzij deze dag in het weekend of op een feestdag valt.

7. Kleutertoeslag

Alle kleuters van 3 jaar oud die ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs en kleuters van 4 jaar oud die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school, krijgen 132,60 euro extra per jaar. Deze toeslag wordt jaarlijks uitbetaald na de derde verjaardag en/of na de vierde verjaardag als voldaan werd aan de voorwaarde.

Als de kleuter op het moment van zijn of haar vierde verjaardag nog voor geen enkel schooljaar aan die voorwaarde voldoet, zal er later worden nagegaan of de kleuter tijdens een schooljaar voldoende aanwezig was.

Een kind is tijdens een schooljaar voldoende aanwezig als het:
 • 150 halve schooldagen aanwezig is op school in de eerste kleuterklas, in het geval dat het tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van drie jaar bereikt.

  of
 • 185 halve schooldagen aanwezig is op school in de tweede kleuterklas, in het geval dat het kindje tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van drie jaar bereikt.
Kleuters die door ziekte voor geen van beide schooljaren de minimumgrens kunnen bereiken, kunnen hiervoor een attest indienen bij hun uitbetaler Groeipakket om toch hun recht op de tweede kleutertoeslag te behouden.

Als u recht hebt op een kleutertoeslag, dan krijgt u dit automatisch. U hoeft deze toeslag dus niet aan te vragen.

8. Schooltoeslag (vanaf schooljaar 2019-2020)

Alle kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel krijgen vanaf het schooljaar 2019-2020 een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en zijn of haar eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd in geval van scheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

LEEFTIJD

BEDRAG (gemiddeld per jaar)

3-5 jaar

103,70 euro

6-12 jaar

194 euro

12-18 jaar

630 euro

+18

50 euro (bovenop studietoelage)

De schooltoeslag vervangt de huidige schooltoelage vanaf schooljaar 2019-2020. Vanaf september 2019 zal u de schooltoeslag ontvangen via uw uitbetaler van het Groeipakket. U moet geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen voor een schooltoelage voor kleuter-, lager of secundair onderwijs. De studietoelage voor het Hoger Onderwijs verandert niet en wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf schooljaar 2019-2020 hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Er wordt voorzien in een automatische toekenning. Voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket worden de rechten automatisch onderzocht en toegekend.

Net zoals bij de vroegere schooltoelage blijven de pedagogische voorwaarden behouden. Een kind verliest dus het recht op een schooltoeslag als het twee opeenvolgende schooljaren minstens 30 halve dagen problematisch afwezig is, of wanneer het niet ingeschreven blijft tot het einde van het schooljaar zonder dat het diploma secundair is behaald.

Kies uw Vlaamse uitbetaler
De bestaande 11 kinderbijslagfondsen hergroeperen zich vanaf 1 januari 2019 tot vijf Vlaamse uitbetalers. Zij zorgen ervoor dat gezinnen hun Groeipakket tijdig en correct (blijven) ontvangen.

• Famifed (het huidige federale kinderbijslagfonds) wordt FONS.

• Acerta en Securex worden Infino

• ADMB, Group S, Liantis, Horizon Het Gezin worden Kidslife Vlaanderen

• Xerius wordt MyFamily 

• Partena, Attentia, Future Generations/Mensura worden Parentia 

Wat betekent dit voor u? 

 • U hebt reeds kinderen en ontvangt kinderbijslag 
  U moet zelf niets doen. Uw huidige kinderbijslagfonds zal uw dossier automatisch overdragen aan zijn Vlaamse opvolger.

  Veranderen van uitbetaler kan na één jaar aansluiting. Wijzigt er in 2019 niets in uw gezin? Dan kan dit vanaf 2020.

  Verandert uw gezinssituatie in 2019 (bijv. door de komst van een kindje, een verhuis naar de andere ouder, een plaatsing)? Dan kunt u vanaf een volgend kwartaal veranderen naar keuze. U blijft dan minstens voor één jaar aangesloten. De keuze geldt voor alle kinderen in je gezin.

 • U hebt nog geen kinderen of u krijgt een nieuw kindje in 2019
  Dan moet u de aanvraag voor het Groeipakket indienen bij een van de vijf Vlaamse uitbetalers naar keuze. Deze keuze geldt voor alle kinderen in uw gezin.

Startbedrag

1122 per kind

Basisbedrag

• Per kind

€163,20 per maand

 

• Indien wees van één ouder

+ € 81,60 per maand

 

• Indien wees van twee ouders

+ €163,20 per maand

Sociale toeslag

• Jaarlijks gezinsinkomen < €30.747,19

1 of 2 kinderen: + €51 per maand per kind

3 of meer kinderen: + €81,60 per kind per maand

 

• Jaarlijks gezinsinkomen tussen €30.747,19 en €61.200

en drie of meer kinderen:

+ € 61,20 per kind per maand

Zorgtoeslag

• Pleegkind: + €63,03 per maand per kind

• Kind met aandoening/handicap

Van €84,01 tot €560,08 per maand, afhankelijk van graad van de aandoening

Kinderopvangtoeslag

(als prijs niet afhangt van inkomen)

• Meer dan 5u per dag: €3,23 per dag per kind

• Tussen 3-5u per dag: €1,62 per dag

Kleutertoeslag

€132,60 per jaar

Schooltoeslag

• 3-5 jaar: €103,70 per jaar

• 6-12 jaar: €194 per jaar

• 12-18 jaar: 630 ô per jaar

• + 18 jaar: €50 bovenop studietoelage

Voor meer informatie over het Groeipakket kunt u terecht in de Huizen van het Kind, bij uw ziekenfonds en bij uw Vlaamse uitbetalingsinstelling.
Meer info:
www.groeipakket.be
ad


pub