Mag u werken terwijl u arbeidsongeschikt bent?

Laatst bijgewerkt: januari 2016
123-dr-oz-attest-01-16.jpg

nieuws Als u arbeidsongeschikt bent door een ziekte of een ongeval en een ziekte-uitkering ontvangt, dan moet u in principe alle activiteit stopzetten.
Bent u nog niet helemaal hersteld en wilt u toch opnieuw aan de slag? Dan moet u hiervoor altijd eerst de schriftelijke toestemming vragen van de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Anders kunt u uw uitkering verliezen.

Dit geldt voor elke activiteit: niet alleen voor betalend werk als werknemer of zelfstandige, maar ook voor onbetaald vrijwilligerswerk (bv. begeleider speelpleinwerking, vrijwillig voetbaltrainer van een jeugdploeg, begeleider van een wielerwedstrijd, kookpapa of -mama op een kamp van de jeugdvereniging...).

Hoe toestemming vragen?
U moet daarvoor een formulier 'Aanvraag tot het uitoefenen van een activiteit' of 'Aanvraag tot toestemming vrijwilligerswerk' opsturen naar uw ziekenfonds. U kunt deze formulieren aanvragen bij uw ziekenfonds of downloaden op de website van uw ziekenfonds.

OPGELET: De regeling voor werkhervatting verschilt naargelang u werknemer of zelfstandige bent.

U bent werknemer

U was werknemer op het ogenblik dat u arbeidsongeschikt werd. Dan mag u het werk deeltijd hervatten of een job uitoefenen die aangepast is aan uw gezondheidssituatie (bv. lichter werk) zodra u uw aanvraag tot werkhervatting hebt ingediend. U moet dus de beslissing van de adviserend geneesheer niet afwachten.

• De adviserend geneesheer gaat akkoord met uw (deeltijdse) tewerkstelling
U kunt blijven werken. Naast het beroepsinkomen dat u hierdoor verwerft, behoudt u een deel van uw ziekte- of invaliditeitsuitkering.
Elke maand moet u doorgeven welk loon je kreeg. Op basis hiervan wordt uw uitkering voor die maand bepaald.

• De adviserend geneesheer gaat niet akkoord met uw (deeltijdse) tewerkstelling
U moet meteen stoppen met werken. Voor de gewerkte dagen behoudt u uw beroepsinkomen en een deel van uw ziekte- of invaliditeitsuitkering. Vanaf de dag van de weigering ontvangt u opnieuw uw volledige uitkering.

Als u uw aanvraag tot werkhervatting te laat hebt ingediend en al opnieuw werkt, dan heeft dit financiële gevolgen.

• De aanvraag gebeurt binnen de veertien dagen na de werkhervatting
Uw ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt met tien procent verminderd voor de periode van laattijdigheid.

• De aanvraag gebeurt meer dan veertien dagen na de werkhervatting
Uw ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt teruggevorderd voor de periode van laattijdigheid.

U bent zelfstandige

U was zelfstandige op het ogenblik dat u arbeidsongeschikt werd. Dan bestaan er twee mogelijkheden om opnieuw aan het werk te gaan als u nog niet volledig hersteld bent.

1. U hervat een beroepsactiviteit met de bedoeling om opnieuw voltijds aan het werk te gaan.
Dat kan uw oude of een nieuwe activiteit zijn, als zelfstandige of als werknemer.
• De adviserend geneesheer moet van oordeel zijn dat de activiteit in overeenstemming is met uw gezondheidstoestand. In zijn beslissing moet hij de aard, de omvang en de voorwaarden van de toegelaten activiteit vermelden.
• Bovendien moet de adviserend geneesheer van oordeel zijn dat die activiteit een aanzet kan zijn tot een volledige re-integratie op de arbeidsmarkt.
• De adviserend geneesheer kan de werkhervatting ten vroegste toestaan vanaf de tweede maand van uw ongeschiktheid.
• De toelating geldt voor maximaal 6 maanden. Deze periode kan twee keer verlengd worden, dus voor maximaal 18 maanden.
• Is een volledige re-integratie uiteindelijk toch niet mogelijk, dan wordt met de activiteit geen rekening gehouden voor een eventuele latere erkenning van de arbeidsongeschiktheid.

2. U hervat een beroepsactiviteit zonder de doelstelling van een volledige re-integratie, of als de volledige re-integratie na het uitoefenen van een toegelaten activiteit mislukt is.
Het wordt dus mogelijk om een andere activiteit uit te oefenen met de ‘resterende capaciteit’. Geen volledige herinschakeling dus.
• De adviserend geneesheer kan de toelating verlenen als de activiteit die wordt hervat, verenigbaar is met uw algemene gezondheidstoestand. Hij moet de staat van arbeidsongeschiktheid om de zes maanden controleren.
• Op dit type van gedeeltelijke werkhervatting staat geen maximumduur.

U bent erkend als invalide
Als invalide gerechtigde (met andere woorden wanneer u meer dan één jaar als arbeidsongeschikt erkend bent), kunt u met de voorafgaandelijke toestemming van de Geneeskundige raad voor invaliditeit (GRI) van het RIZIV uw vroeger werk als zelfstandige gedeeltelijk hervatten, op voorwaarde dat dat geen gevaar inhoudt voor uw gezondheidstoestand. De hervatting moet niet gericht zijn op uw herklassering.
Hiervoor geldt geen maximumduur.

Wat gebeurt er met uw uitkering?
• De eerste 6 maanden ontvangt u uw volledige uitkering.
• Vanaf de 7e maand vermindert de uitkering met 10% tot 31 december van het derde jaar volgend op het jaar waarin de toegelaten activiteit een aanvang nam, tenzij het gaat om een onbezoldigde activiteit van niet-professionele aard.
• Vanaf het vierde jaar toegelaten arbeid is uw uitkering afhankelijk van uw netto belastbaar beroepsinkomen. Voor de bedragen en de berekening kunt u terecht bij uw ziekenfonds of uw sociaal secretariaat.

Voor alle informatie over arbeidsongeschiktheid en werkhervatting kunt u terecht bij uw ziekenfonds.
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram