Afwezig wegens ziekte: waar en wanneer kan uw werkgever een controlearts sturen?

Laatst bijgewerkt: januari 2016
123-dr-oz-controle-01-16.jpg

nieuws Als werknemer ontvangt u tijdens de eerste maand van uw afwezigheid wegens ziekte of ongeval normaal een gewaarborgd loon. Dat wordt (grotendeels) betaald door uw werkgever.
Om te controleren of u echt ziek bent, kan de werkgever een controlearts sturen.

1. Wanneer is een medische controle mogelijk?
• Uw werkgever kan vanaf de eerste dag afwezigheid wegens ziekte een controlearts sturen. De duur van de verwachte afwezigheid speelt hierbij geen enkele rol.
• De controle kan uitgevoerd worden voor de werkgever het medisch attest heeft ontvangen. De melding van arbeidsongeschiktheid is voldoende. In dit geval kan de controlearts zich enkel uitspreken over de arbeidsongeschiktheid van die dag.
• U kunt ook gecontroleerd worden als u een ziektedag opneemt zonder doktersattest.
Men heeft het recht om tweemaal zonder een attest een dag afwezig te zijn. U hoeft voor die dagen ook geen verlof op te nemen. Maar de werkgever kan dus wel een controlearts sturen om te controleren of u echt ziek bent.

• Uw werkgever mag een controlearts sturen telkens als hij dit nodig acht. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren telkens de arbeidsongeschiktheid verlengd wordt.

• De controles kunnen tijdens de hele periode van arbeidsongeschiktheid gebeuren, ook als u na één maand geen gewaarborgd loon meer ontvangt maar een ziekteuitkering van het ziekenfonds.

• De controles kunnen ook buiten de gewone arbeidsuren gebeuren. Ze moeten wel op een 'redelijk' uur plaatsvinden. Doorgaans wordt van 8u. tot 21u. als redelijk beschouwd.

• De controles kunnen ook op gewone inactiviteitsdagen zoals zon- en feestdagen gebeuren.

2. Waar gebeurt de controle?
• De controlearts komt in principe bij u thuis of op de plaats waar u tijdens uw ziekte verblijft (bijvoorbeeld bij familie die u verzorgt). Uiteraard moet u de werkgever vooraf op de hoogte brengen van een eventuele tijdelijke wijziging van uw verblijfplaats. Doe dit het best op het medisch attest (het 'doktersbriefje') dat u zo snel mogelijk aan uw werkgever moet bezorgen. Bij twijfel zal altijd gekozen worden voor het officiële adres.

• Indien u van uw arts het huis niet mag verlaten (wat op het medisch attest moet vermeld worden), dan moet u de ganse dag thuis blijven en beschikbaar zijn voor de controlearts. U mag uw woning wel verlaten voor een bezoek uw arts, om dringende geneesmiddelen bij de apotheker te halen enz.

• Indien u het huis wel mag verlaten, kan het zijn dat u tijdens de eerste dag of dagen van uw arbeidsongeschiktheid maximaal 4 aaneengesloten uren (bijvoorbeeld van 8 tot 12 of van 12 tot 16 u) toch moet thuis blijven om een controlebezoek mogelijk te maken.
Dit moet wel uitdrukkelijk voorzien zijn in het arbeidsreglement of in de CAO van de sector waarin u werkt.
Bent u tijdens die uren toch afwezig, dan wordt dit gelijkgesteld met het zich ontrekken aan de medische controle en kunt u uw gewaarborgd loon verliezen.

• Indien de controlearts u niet vindt op het opgegeven verblijfsadres (u was er niet, u sliep, u hebt de bel niet gehoord...), dan laat hij op dit adres ofwel een document achter waarin een nieuwe controle wordt aangekondigd, ofwel een document van oproeping.
Dit oproepingsbericht vermeldt het adres van de controlearts en het tijdstip wanneer hij u daar verwacht. U moet dan zelf naar de controlearts gaan, behalve als het medisch attest vermeldt dat u zich niet mag verplaatsen. Neem contact op met de controlearts als u niet tot bij hem geraakt of niet op het uur vermeld op de kaart en geef de reden op. Indien u zich niet meldt, dan riskeert u uw gewaarborgd loon te verliezen.

• Indien het medisch attest niet vermeldt dat u uw woning niet mag verlaten, dan kan de controlearts u ook schriftelijk of telefonisch uitnodigen op zijn kabinet.

• Indien u het huis niet mag verlaten en de controlearts vraagt u toch om naar zijn kabinet te komen, dan kan u dat weigeren. U moet de controlearts dan wel telefonisch hiervan op de hoogte brengen.

• Indien u zelf naar de controlearts moet gaan worden de verplaatsingskosten terugbetaald door uw werkgever.

3. Mag u een controle weigeren?
• U mag als werknemer niet weigeren de door de werkgever gestuurde controlearts te ontvangen of u te laten onderzoeken. Doet u dat toch, dan kunt u uw gewaarborgd loon verliezen.

• De controle mag wel alleen gebeuren door een erkende controlearts. De controle kan bijvoorbeeld niet worden uitgeoefend door de arbeidsgeneesheer van de onderneming.

4. Wat mag de controlearts onderzoeken?
De controlearts controleert:
• of u al dan niet in staat bent om uw werk normaal uit te voeren;
• hoe lang u niet in staat bent om uw werk uit te voeren en wanneer u opnieuw aan de slag zal kunnen;
• of de reden van uw arbeidsongeschiktheid recht geeft op een gewaarborgd inkomen. U hebt bijvoorbeeld geen recht op een gewaarborgd inkomen als u een ongeval hebt gehad tijdens een sportcompetitie of wanneer het ongeval het gevolg is van een zware fout.
Alle andere vaststellingen van de controlearts vallen onder het medisch beroepsgeheim en mag hij niet meedelen aan de werkgever. Zo mag hij de werkgever niet vertellen hoe de aandoening zal evolueren, over welke aandoening het gaat enzovoorts. Hij mag ook geen oordeel uitspreken over de behandelende arts en over de kwaliteit van diens zorgen.

Op het einde van het bezoek ontvangt u een ontvangstbewijs waarop onder meer de gecontroleerde periode van afwezigheid wegens ziekte/ongeval en het advies van de controlearts in verband met de arbeidsongeschiktheid vermeld wordt.
U moet dit document ondertekenen voor ontvangst. Doet u dat niet, dan betekent dat in feite dat u niet akkoord gaat met het advies van de controlearts.
De controlearts kan geen extra dagen toekennen, omdat dit een nieuwe diagnose veronderstelt en dat is uitdrukkelijk verboden.

5. Wat gebeurt er als de controlearts niet akkoord gaat met uw behandelend arts?
In dat geval neemt de controlegeneesheer contact op met de behandelende arts en beide artsen vergelijken hun kijk op de zaak.
• Als uw behandeld arts de mening van de controlegeneesheer bijtreedt, moet u terug aan het werk.
• Als de controlegeneesheer zijn mening herziet, dan blijft u arbeidsongeschikt.
• Als beide artsen bij hun standpunt blijven, dan wordt er een beroep gedaan op een arts-scheidsrechter die de knoop zal doorhakken. Dat moet binnen de twee dagen gebeuren en de scheidsrechterarts dient binnen de 3 werkdagen uitspraak te doen.
In afwachting van de scheidsrechterlijke beslissing moet u niet terug gaan werken. Maar uw werkgever moet het gewaarborgd loon niet verder uitbetalen.
U bent verplicht de beslissing van de arts-scheidsrechter te volgen.

Bronnen
http://www.kontroleartsen.be/werknemers_vragen.php
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=3504
http://www.fedweb.belgium.be/nl/verlof_afwezigheid_en_werktijd/ziekte_en_ongeval/controle_afwezigheid_ziekte
http://vlaamspatientenplatform.be/uploads/documents/tekst_wieiswie.pdf
Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden.
Phonak

De impact van gehoorverlies op onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de gratis online hoortest.

Test nu je gehoor...

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram