Passief roken: gevaarlijk

Laatst bijgewerkt: oktober 2015

dossier

1. Passief roken veroorzaakt ziektes, arbeidsongeschiktheid en dood

Het is wetenschappelijk bewezen dat roken ziekten, arbeidsongeschiktheid en dood veroorzaakt bij mensen die aan tabaksrook blootstaan, zowel rokers als niet-rokers. Tabaksrook bevat minstens veertig gekende kankerverwekkende stoffen. Een reeks onderzoeken kwamen tot het besluit dat passief roken de gezondheid schaadt.

zie ook artikel : Overzicht onderzoeken passief roken

Wat is passief roken?

Passief roken is het inademen van tabaksrook in de omgevingslucht. Rokers inhaleren niet alle rook die bij een brandende sigaret vrijkomt. Het grootste deel ervan komt tussen elke trek in de lucht terecht via het brandende uiteinde van de sigaret.

sigaret-omgekeerd-170.jpg
De roker blaast ook altijd een deel van de geïnhaleerde rook uit. De rook die hij inademt, heet directe rook; rook die uit de brandende tip vrijkomt, is indirecte rook. Die rook is goed voor 85 % van de rook in de omgevingslucht. De resterende 15 % is afkomstig van de rook die de roker uitademt en die door het papier komt, wanneer de roker inhaleert.
Sigarettenrook is een krachtige cocktail van meer dan vierduizend chemische stoffen, waaronder minstens veertig stoffen die gekend staan als kankerverwekkend. Onvrijwillig roken brengt blootstelling aan die stoffen met zich mee. Rook in de omgevingslucht bevat verschillende soorten kankerverwekkende stoffen, zoals benzoapyreen, aromatische amines en tabakspecifieke nitrosamines. Daarnaast bevat de rook ook nicotine, giftige stoffen (zoals koolmonoxide) en irriterende stoffen )(zoals acrylaldehyde).

Enkele bestanddelen van indirecte rook

Toxische en irriterende stoffen                      Kankerverwekkende stoffen

 

Ammoniak                                                           Benzo[a]pyreen

Formaldehyde                                                      2-Naftylamine

Koolmonoxide                                                     4-Aminobiphenyl

Nicotine                                                               Benzeen

Tolueen                                                               Arsenicum

Nitrogeendioxide                                                  Chroom

Hydrogeencyanide                                               Vinylchloride

Acrylaldehyde                                                      Dimethylnitrosamine

Passief roken en kanker
Het International Agency for Research on Cancer (IARC) maakt deel uit van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens het IARC bestaan er voldoende bewijzen voor dat passief roken bij niet-rokers longkanker veroorzaakt. De voorbije vijfentwintig jaar zijn er meer dan vijftig onderzoeken rond passief roken en het risico op longkanker bij niet-rokers gepubliceerd. Die onderzoeken tonen aan dat er een duidelijk verband bestaat tussen het risico op longkanker bij partners van rokers en blootstelling aan passief roken. Dat verhoogd risico bedraagt 20 % voor vrouwen en 30 % voor mannen. Verder onderzoek naar longkanker bij niet-rokers, blootgesteld aan passief roken op de werkvloer, wees op een verhoogd risico van 16 tot 19 %.

Hartziekten
Volgens het IARC heeft epidemiologische onderzoek aangetoond dat de blootstelling aan passief roken verband houdt met ziekten aan de kransslagader: passief roken verhoogt het risico op hartaanvallen met 25 à 35 %.

Ademhalingsziekten
Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor de effecten van passief roken. Het afweersysteem van hun kleine lichaampjes is nog niet goed ontwikkeld. Ze zijn ook minder goed in staat rook te vermijden of ertegen te protesteren. Rokende ouders kunnen bij jonge kinderen zware ziekten veroorzaken en hen vatbaarder maken voor gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Hoesten, slijm en niezen, ademhalingsinfecties als longontsteking en bronchitis, en kinderastma komen allemaal voor bij kinderen die blootstaan aan passief roken. De frequentie en de ernst van de astmasymptomen nemen toe bij kinderen die aan passief roken zijn blootgesteld, en nemen af, wanneer de blootstelling stopt. Uit gegevens blijkt dat er een causaal verband is tussen passief roken en longemfyseem bij niet-rokers en kinderen.

Andere effecten
Irritatie van ogen, neus en luchtwegen is het vaakst voorkomende en best bewezen gezondheidsprobleem bij passief roken. De blootstelling van zwangere vrouwen aan passief roken veroorzaakt een lager geboortegewicht bij hun baby's. Passief roken veroorzaakt ziekten van het middenoor, de voornaamste oorzaak van gehoorverlies bij kinderen. Bij ouders die roken, ligt de frequentie van wiegendood een pak hoger.

zie ook artikel : Waterpijp even ongezond als roken

Naar rookvrije openbare ruimtes en werkplaatsen

Er zijn twee manieren om blootstelling aan rook in de omgevingslucht aan te pakken: ventilatie en wetgeving. Uit onderzoek blijkt dat de huidige ventilatietechnologie ontoereikend is om blootstelling aan tabaksrook op de werkvloer te vermijden. De andere aanpak bestaat erin rook in de omgevingslucht als kankerverwekkend te beschouwen, zoals Finland en Duitsland deden, en blootstelling bij wet te beperken. Meer en meer landen beginnen het roken in openbare ruimtes en op werkplaatsen te verbieden, of laten het enkel toe in apart geventileerde ruimtes. Tot nu toe ontsnapten restaurants en bars vaak aan het rookverbod, maar in veel gebieden in de Verenigde Staten geldt nu al een rookverbod op die plaatsen; Ierland en Noorwegen volgden onlangs. De ervaring van New York leert dat dat tot positieve resultaten kan leiden.

Toen de Smoke-Free Air Act op 30 maart 2003 in New York van kracht werd, rezen vragen over hoe de wet de restaurants en bars in de stad en zijn werkers zou beïnvloeden. Een jaar later was alles duidelijk. Bars en restaurants in de stad blijven het goed doen en de mensen die er werken, ademen gezondere lucht in. Gegevens tonen aan dat:
• de ontvangsten in restaurants en bars met 8,7 % gestegen zijn;
• de luchtkwaliteit in bars en restaurants gevoelig verbeterd is;
• het cotininegehalte, een afbraakproduct van nicotine, met 85 % is gezakt bij niet-rokers die in bars en restaurants werken.
Een onderzoek van de New York State Department of Health bevestigt de dalende blootstelling aan rook in de omgevingslucht op het werk; het stelt een gevoelige verlaging vast van het cotininegehalte bij mensen die in New Yorkse bars of restaurants werken. Cotinine, een afbraakproduct van nicotine, zit in het bloed, de urine en het speeksel van mensen die tabaksrook hebben ingeademd, en geeft een beeld van de blootstelling aan rook. Onderzoekers verzamelden biologische stalen van niet-rokers die in restaurants en bars werkten, voor de New York State Clean Indoor Air Act (CIAA) in juli 2003 van kracht werd; ze herhaalden dat nog eens drie maanden later. Bij sommigen daalde het gehalte aan cotinine met maar liefst 85 %, nadat de wet van toepassing werd.

2. Passief roken bij kinderen

passief-roken-kind.jpg
Blootstelling aan sigarettenrook in de omgevingslucht
De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat bijna zevenhonderd miljoen kinderen lucht inademen die vervuild is door sigarettenrook, vooral thuis. In tegenstelling tot volwassenen kunnen kinderen meestal een ruimte die door sigarettenrook vervuild is, niet vrijwillig verlaten.
De blootstelling is schadelijk voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Artsen beschouwen het dan ook teeds meer als een vorm van misbruik met het oog op de rechten van het kind.

Voor jonge kinderen zijn rokende ouders de hoofdbron van passieve blootstelling aan sigarettenrook, vooral rokende moeders. Al van in de baarmoeder staan kinderen dan blootgesteld aan de rook; kleine kinderen hebben ook een bijzonder nauwe band met hun moeder.

Gezien het grote aantal bronnen van passieve blootstelling aan sigarettenrook in de omgeving kan het voor epidemiologisch onderzoek moeilijk zijn om een onderscheid te maken tussen de weging van rokende moeders tijdens de zwangerschap en de blootstelling aan rokende ouders na de geboorte. Kinderen staan hoe dan ook bloot aan de twee vervuilingsbronnen.

Epidemiologisch onderzoek

In heel wat onderzoeken werd een verband vastgesteld tussen de blootstelling aan sigarettenrook in de omgevingslucht en toxische effecten bij kinderen. We verwijzen naar de conclusies van het Internationaal Consultatierapport gewijd aan sigarettenrook in de omgeving en de gezondheid van kinderen, in 1999 gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (International Consultation on Environmental Tobacco Smoke (ETS) and Child Health. World Health Organization, Consultation Report; 1999).
De toxische effecten van passief roken bij kinderen, zoals vermeld in het verslag van de WGO, zijn niet volledig. De voorbije jaren zijn er in andere onderzoeken nog meer vaststellingen gepubliceerd.

Kwetsbaarheid van kinderen

Het organisme van kinderen is bijzonder gevoelig voor de effecten van passief roken. Hun afweersysteem is minder ontwikkeld dan dat van volwassenen. Dat brengt een groter risico op ademhalingsinfecties en neus-, keel- en ooraandoeningen met zich, als ze passief aan sigarettenrook blootstaan.

De doorsnede van de longpijptakken is ook kleiner dan bij volwassenen. Daarom ligt de ademhalingsfrequentie bij kinderen veel hoger en ademen ze dus meer giftige stoffen in.

Zo meldt het rapport "Smoking and the Young. Royal College of Physicians, 1992" dat in Engeland jaarlijks 17 000 kinderen van minder dan vijf jaar in het ziekenhuis terechtkomen met aandoeningen die rechtstreeks te maken hebben met passief roken.

Het onderzoek "The effects of environmental tobacco smoke on health services utilization in the first eighteen months of life." (Pediatrics 2001; 107 (6): 91), uitgevoerd in China, waar mensen veel roken, toont aan dat baby's die bij rokers leven, 30 % vaker naar het ziekenhuis moeten dan baby's die in een rookvrije omgeving leven.

Ademhalingsaandoeningen
Passief roken is oorzaak van verhoogd risico op ziekten van de onderste luchtwegen tijdens de eerste levensjaren, zoals bronchitis, bronchiolitis en pneunomie. Het is ook een oorzaak van het ontstaan van chronische ademhalingsziekten (hoest, fluimen, gepiep) bij schoolplichtige kinderen.

Het verhoogt ook de ernst en de frequentie van astmasymptomen. Toch is het nu niet mogelijk om te besluiten of passief roken bij kinderen het risico op astma verhoogt.

Passief roken tijdens de zwangerschap zou ook nefaste gevolgen kunnen hebben voor de longwerking van het groeiende kind.

Ooraandoeningen
Passief roken verhoogt het risico op acute en chronische ziekten van het middenoor (acute middenoorontsteking, 'glue ear' = oorontsteking met slijm).

zie ook artikel : Oorpijn en acute middenoorontsteking (otitis media)

zie ook artikel : Bronchiolitis

Samenvatting van de conclusies van de WGO over passief roken bij kinderen

passief-roken-kind-2.jpg
Ontwikkeling van de foetus
Passief roken tijdens de zwangerschap veroorzaakt een lager geboortegewicht, wat het risico op ziekte en kindersterfte verhoogt.

zie ook artikel : Zwangerschap en roken

Wiegendood bij zuigelingen
Passief roken is een belangrijke oorzaak van plots overlijden tijdens het eerste levensjaar (het risico ligt vijf keer hoger). Passief roken heeft zwaardere gevolgen voor foetussen dan voor kinderen na de geboorte.

zie ook artikel : Wiegendood

Neurologische ontwikkeling
Passief roken wordt ook in verband gebracht met een verhoogd risico op leer- en gedragsstoornissen (bv. hyperactiviteit), met gevolgen voor de schoolloopbaan.

Hart- en vaatziekten
Passief roken veroorzaakt fysiologische wijzigingen bij kinderen (zuurstoftransport, wijziging van de wanden van de slagaders), die het risico op hart- en vaatziekten als volwassenen zouden kunnen verhogen.

Kanker
Passief roken zou het risico op bepaalde kankers bij kinderen (hersengezwellen en lymfomen) kunnen verhogen.

Ander onderzoek

Een heleboel onderzoek wijst op de giftigheid van passief roken bij kinderen, en dat al van voor de geboorte:

• Verminderde vruchtbaarheid:
• Buitenbaarmoederlijke zwangerschappen:.
• Afwijkingen in de placenta (hematoom achter de placenta, placenta praevia):.
• Vroeggeboorten:
• Risico op misvormingen:.
• Verergering van mucoviscidose

Bepaalde verbanden verdienen nog verder onderzoek, zoals bijvoorbeeld:
• Verhoogd risico op hersenvliesontsteking:
• Verhoogd risico op autisme:
• Daling van het vitamine C-gehalte in het bloed:
• Afgenomen geurzin:.

Kennis van de risico's

In 2001 liep er een telefonisch onderzoek bij tweeduizend volwassenen in Engeland en Schotland. Ouders met een kind van tien jaar of jonger kregen een vragenlijst over passief roken en de gevolgen ervan. Dat onderzoek toont aan dat de kennis over de risico's van passief roken bij kinderen en de gevolgen ervan fout is. Dat blijkt uit de onderschatting van twee frequente aandoeningen als 'glue ear' en wiegendood.

3. Passief roken bij volwassenen

Kanker

passief-roken.jpg
Longkanker: bewezen
Uit meer dan vijftig studies, die in de voorbije vijfentwintig jaar in verschillende landen zijn uitgevoerd, en uit de meta-analyses die erop gebaseerd zijn, is wetenschappelijk aangetoond dat passief roken het risico op longkanker verhoogt. Het IARC1 (International Agency for Research on Cancer, onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie) besluit dat het risico op longkanker met ongeveer 20 % is gestegen bij vrouwelijke niet-rokers die een partner hebben die rookt, en met 30 % bij niet-rokende mannen met een rokende vrouwelijke partner. Niet-rokers die op de arbeidsplaats aan tabaksrook blootgesteld zijn, lopen een met 12 tot 19 % een statistisch significant verhoogd risico op longkanker.

Kanker van neusbijholten (sinussen): mogelijk; verder onderzoek nodig
Volgens het California EPA-rapport zou er een consistent verband bestaan tussen passief roken en kanker van de neusbijholten. Verder onderzoek is echter noodzakelijk om dat risico bij bredere bevolkingsgroepen in te schatten.

Andere kankers: onvoldoende bewijs op dit ogenblik
Voor borstkanker zijn de gegevens op dit ogenblik niet consistent, zodat geen voldoende wetenschappelijk bewijs bestaat voor een verhoogd risico door passief roken. Dat geldt ook voor andere kankervormen (alle kankers samen genomen, neuskeelholte, neusholte, baarmoederhals, maagdarmkanaal).

Hart- en vaatziekten

Arteriosclerose hartkransslagaders: bewezen
Volgens een analyse bij een brede steekproef in de USA bleek door passief roken bij niet-rokers een bijkomend risico met 20 % op hartziekten te bestaan2. De beschikbare meta-analyses laten toe te schatten dat het risico op een acuut coronair incident door passief roken met 25 tot 35 % toeneemt.

Beroerte: waarschijnlijk; verder onderzoek nodig
Het risico op een beroerte (CVA) blijkt volgens het onderzoek van Bonita et al. met 82 % toe te nemen bij niet-rokers die passief meeroken3. Verder onderzoek is aangewezen.

Luchtwegen

Toename luchtwegproblemen: bewezen
Passief roken heeft significante effecten op de luchtwegen bij niet-rokers, zoals meer hoesten, verhoogde productie van fluimen, last op de borst en verminderde longfunctie.

Astma-aanvallen: bewezen
Bij mensen met astma kan passief roken ernstige problemen veroorzaken, aangezien tabaksrook een trigger is voor astma-aanvallen4. Mensen die thuis of op hun werk aan tabaksrook blootstaan, hebben een toename van 40 tot 60 % van het risico op astma in vergelijking met mensen die er niet aan blootstaan.

COPD: waarschijnlijk, maar impact nog onduidelijk
Er blijkt tevens een (gering) verband te bestaan tussen passief roken als oorzaak bij chronische obstructieve luchtwegaandoeningen (COPD)5. Verder onderzoek is nodig.

zie ook artikel : 'Rokerslong' (COPD)


bron: Dr. Juan Coulon, Dr Luk Joossens, Dr. Ivo Nagels Belg.Fed tegen Kankerpub