Melden van de zwangerschap

Laatst bijgewerkt: November 2015 | 8 reacties

dossier Update dossier 25 april 2007

De werkgever dient door de zwangere werkneemster zo snel mogelijk op de hoogte gebracht te worden van de zwangerschap en de vermoedelijke bevallingsdatum. Hiervoor is een doktersattest vereist waarop de nodige gegevens vermeld staan. Het attest wordt best aangetekend verstuurd naar de werkgever. Ook kan het persoonlijk afgegeven worden; vraag dan een handtekening voor ontvangst aan de werkgever. Vanaf dit moment gelden er een aantal beschermende maatregelen.

Beschermende maatregelen

zwstest-170_400_04.jpg
Vanaf de melding van de zwangerschap gelden een aantal beschermende maatregelen die terug te vinden zijn in de Arbeidswet van 16/3/71 die ingrijpend werd gewijzigd door de wet van 3/4/95 en door het KB van 2/5/95 inzake moederschapsbescherming.
• als zwangere mag je afwezig zijn op het werk gedurende de tijd die nodig is om zwangerschapsonderzoeken te laten uitvoeren die niet buiten de werkuren kunnen gebeuren en dit met behoud van loon.
• als je werkt in de privé-sector of als contractuele of tijdelijke in de openbare sector (niet als vastbenoemd ambtenaar) kan je niet ontslagen worden tot 1 maand na de bevallingsrust, tenzij om redenen die niet met de zwangerschap te maken hebben. Word je toch ontslagen zonder enige reden of omwille van de zwangerschap, dan moet de werkgever de normale opzegginsvergoeding + 6 maanden brutoloon extra betalen
• tijdens de zwangerschap mag je geen overuren presteren
• de zwangere mag niet verplicht worden om nachtarbeid te verrichten gedurende 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum en/of wanneer uit een geneeskundig attest blijkt dat de noodzaak van dit verbod wordt aangetoond in functie van eigen gezondheid of die van het kind; kan tot 4 weken na de bevalling. De werkgever moet werk overdag voorzien. Indien dit niet mogelijk is wordt de arbeidsovereenkomst geschorst en kom je in de ziekteverzekering terecht; in een overheidsstatuur word je vrijgesteld van arbeid
• de werkloze zwangere stuurt gedurende de eerste maanden van de zwangerschap best een geneeskundig attest naar de VDAB (BGDA) zodat ze geen werk aangeboden krijgt dat schadelijk kan zijn voor moeder en kind gedurende de zwangerschap. Werk weigeren omwille van de zwangerschap is niet toegestaan. Het kan enkel worden geweigerd als de beschermingsmaatregelen voor de zwangere werkneemsters niet gerespecteerd worden.

Preventieve verwijdering van zwangere werkneemsters uit het schadelijk arbeidsmilieu

FvB.jpg
Maatregelen ter bescherming van moeder en kind kunnen bij gezondheidsrisico’s ingeroepen worden. De arbeidsgeneesheer heeft de taak om een standpunt te nemen en de werkgever opdracht te geven om de nodige maatregelen te treffen. In bepaalde arbeidsposten, productie-afdelingen en/of bij blootstelling aan specifieke welomschreven risico’s (KB 2/5/95) geldt een absoluut verbod tot tewerkstelling.

De werkgever moet in samenwerking met de arbeidsgeneesheer, de preventie-adviseur en het comité voor preventie en bescherming op het werk of de vakbondsafgevaardigde een risico-evaluatie opmaken.
In het KB van 2/5/95 zijn de arbeidsposten, productie-afdelingen en risico’s waarvoor een risico-evaluatie dient te gebeuren vermeld in een niet-limitatieve lijst. De lijst in ingedeeld in chronische agentia (chemische verbindingen, gedefinieerde chemische stoffen), biologische agentia (wormziekten, tropische ziekten, infectieziekten of door parasieten veroorzaakte ziekten en door contact met dieren of overblijfselen, tetanus, hepatitis A, TBC, virale hepatitis, andere infectieziekten) en fysische agentia (ioniserende stralingen, mechanische trillingen, compressie en decompressie)

Enkel een beroepsrisico dat voorkomt op de Belgische lijst van de erkende beroepsziekten komt in aanmerking voor verwijdering. In geval van o.a. heffen en tillen van lasten, schokken, agressie, extreme hitte of koude... komt het Fonds voor Beroepsziekten niet tussen.
Voor wat betreft de aanwezigheid van bijzondere individuele omstandigheden bij de zwangere ligt de verantwoordelijkheid bij de arbeidsgeneesheer.
De maatregelen die na risico-analyse en evaluatie kunnen genomen worden zijn:
• aanpassing van de arbeidsomstandigheden: postenmutatie d.w.z. dat de werkneemster voltijds of deeltijds aangepast werk krijgt of uit het beroepsrisico verwijderd wordt maar in haar aangepaste arbeidspost tewerkgesteld wordt
• verwijdering door werkstopzetting waarbij de zwangere de arbeid volledig moet stoppen

De werkgever zal de zwangere zo spoedig mogelijk doorsturen naar de arbeidsgeneesheer die de nodige procedure zal opstarten inzake aanvraag aan het Fonds voor Beroepsziekten indien geopteerd wordt voor werkverwijdering.

Vergoeding

Privésector:
De vergoeding door het Fonds van Beroepsziekten start de dag van de verwijdering en eindigt 7 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum (9 weken bij meerlingen). Vanaf dan start de wettelijke bevallingsrust.
Bij werkstopzetting: dagelijkse vergoeding gelijk aan 90% van het gemiddeld dagloon berekend op het begrensd basisloon.
Bij postenmutatie: indien er loonverlies is wordt dit door het Fonds terugbetaald.

Merk op: betaald verlof of ziekte onmiddellijk aansluitend op verwijdering (voor, tijdens of na) wordt niet door het Fonds vergoed.

Provinciale en plaatselijke overheidsdiensten:
de vergoeding zowel van contractuele als statutaire personeelsleden wordt geregeld
door het eigen specifiek geldelijk statuur van kracht in de betreffende overheidsdienst.
Het Fonds betaalt op forfaitaire wijze het geheel of een deel van het uitgekeerde loon
terug (treedt op als verzekeraar van diezelfde overheid)

Opmerkingen:
• een effectieve verwijdering na de 3e zwangerschapsmaand komt enkel nog in aanmerking voor tussenkomst van het Fonds bij blootstelling aan lawaai gelijk of hoger dan 80 decibel
• indien de zwangere verbod krijgt te werken omwille van risico’s voor de zwangerschap moet het ziekenfonds zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht worden.
• zware fysieke arbeid is een reden om het werk te stoppen gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Het ziekenfonds wordt zo vlug mogelijk verwittigd (attest geneesheer) en een vervangingsinkomen wordt voorzien.

zie ook artikel : Moederschapsverlof = moederschapsrust


verschenen op : 05/04/2003 , bijgewerkt op 01/11/2015

8 reacties

Melden van de zwangerschap

door Tu Pei-tung, 20 November 2012 om 13:07

Beste, ben 10 week zwanger en doe interim job since maart(bij een fabriek),3~4 dagen per week met dag contract,nu wordt het zwaarder voor mij,ik zou graag weten of ik ook recht heb op vergoeding als ik kan niet meer bij de fabriek werken, Bedankt!

hoe lang is doorwerken verstandig?

door BIANCA, 11 June 2007 om 19:05

ben nu 4,5 maanden zwanger moet bv woe naar de verloskundige kan ik daar ook uren voor krijgen ? en tot hoe lang is het verstandig door te werken ? doe schoonmaakwerk dus showroom keukens schoonhouden enzo kan iemand mij dit vertellen ?

zwanger en werken

door anoniem, 8 December 2006 om 20:37

Mijn vriendin is nu 6,5 maanden zwanger. Ze is werkzaam op de autokeuring en heeft aangepast werk gekregen (kassa i.p.v. in de keuringshal). Ze woont in Beerse en werkt in Turnhout. Maar de laatste tijd wordt ze ook op regelmatige basis naar Diest gestuurd om daar aan de kassa te zitten. De verplaatsing is ongeveer 1.5 uur enkel. Als ze dan om 7u 's morgens moet beginnen is ze 12-13 uur van huis weg. Wij vinden dat zoiets echt niet kan. Kan dit ook als een risico beschouwd worden en zou ze met een medisch attest van de gynaecoloog kunnen aantonen dat dit echt niet kan waardoor ze de komende tijd enkel in Turnhout zou kunnen werken ? Mvg, Dirk Hamers

verwittigen zwangerschap

door anoniem, 20 September 2005 om 21:14

Is het zo dat je reeds 3 maanden in dienst moet zijn om te melden dat je zwanger bent om zo in orde te zijn met de wettelijke regelingen. Als je nog maar 1 maand in dienst bent is dit dan een probleem bij zwangerschap?

zwangerschapsverlof

door anoniem, 23 August 2005 om 12:12

Helaas is dit niet zo schandalig hoor. De mevrouw die bij de zwaar gehandicapten werkt krijgt haar moederschapsbescherming omdat er infectiegevaar dreigt (via contact met stoelgang of urine en voor gewone verplegende vooral via bloed wat een direkt gevaar voor de foetus kan zijn) en ook wegens zwaar hef-en tilwerk. Bij de bijzondere jeugdzorg krijg je zeker niet alle dagen schoppen en slagen, het gevaar zal wel bestaan maar is niet in die zin dat het Vlaams Fonds moet tussenkomen om de resterende 30% op te leggen en zelfs de mutualiteitstussenkomst kan men toch in vraag stellen. Zo zou men elke zwangere op kosten van de gemeenschap thuis kunnen laten, dit is absoluut niet realistisch , hoe hard dit ook klinkt. Wat met een arbeidster,buschauffeur, slager enz. Men kan wel aanvragen om bv wat ander werk te doen, of niet alleen met 'gevaarlijke' jongeren gelaten te worden. Zoiets moet wél afgedwongen kunnen worden, je moet beschermd worden. Collega's zullen dit normaal gezien wel doen ook toch (als ze fair zijn). Wat betreft die hernia, ik vind dat deze mevrouw wel gelijk heeft, dit zou zeker erkend moeten worden, want er is veel zwaar hef-en tilwerk in de verpleging, met al zijn gevolgen en dit wordt zwaar onderschat!

bekijk alle 8 reacties

Reageer zelf

verberg bovenstaande gegevens :
je naam en emailadres verschijnen dan niet bij je reactie.
hou me op de hoogte van reacties :
telkens iemand een reactie plaatst bij dit bericht ontvang je een e-mail.
tekens over.
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt