ad

Kinderbijslag

Laatst bijgewerkt: mei 2021

dossier Update dossier 22 mei 2007

Kinderbijslag het bedrag dat maandelijks wordt uitbetaald voor elk kind dat tot het gezin behoort en ten laste is.

Aanvraag:
• bij de aangifte van geboorte krijg je een attest waarmee de kinderbijslag aangevraagd wordt
• aan te vragen via:
werkgever vader
indienvader zelfstandig: werkgever moeder
indien beiden zelfstandig of vrouw werkt mee: sociale zekerheidskas
indien beiden werkloos: laatste werkgever man
ambtenaren: verwijzing naar de personeelsdienst
samenwonenden: werkgever vader indien kind erkend is, zoniet werkgever moeder

Lees ook: Kraamgeld en adoptiepremie

Uitkering:
• je hebt recht op kinderbijslag vanaf 1 maand na de geboorte; de uitbetaling gebeurt de maand nadien
• kinderbijslag = basisbijslag + leeftijdsbijslag. De basisbijslag loopt trapsgewijs op van het eerste tot het derde kind en blijft vanaf het derde kind ongewijzigd:

eerste kind: 78,59 euro (60 euro indien zelfstandig)
tweede kind: 145,53 euro
derde en volgende: 217,13 euro
weeskind (ongeacht de rang): 301,92 euro

• bij meerlingen wordt voor de rangbepaling rekening gehouden met de volgorde van geboorte
• voor gehandicapte kinderen is een toeslag voorzien
• voor kinderen van langdurig werklozen, gepensioneerden en invaliden is een sociaal supplement voorzien

Andere financiële tegemoetkomingen

euros-100.jpg
Gewaarborgde gezinsbijslag en kraamgeld
Indien de moeder onvoldoende inkomen heeft om te kunnen leven en indien zij geen recht heeft op gezinsbijslag of kraamgeld moet zij bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, Trierstraat 70, 1000 Brussel de gewaarborgde gezinsbijslag en kraamgeld aanvragen.

Belastingvoordeel voor personen met kinderen < 3 jaar ten laste
Oppas van kinderen < 3 jaar is voor 100% aftrekbaar (max 11,20 euro per dag per kind).
Voorwaarden:
- geldige documenten die de kosten bewijzen
- kribbe, dienst, instelling of onthaalmoeder moet erkend zijn, gesubsidieerd of gecontroleerd door Kind en Gezin
Indien geen oppaskosten aangegeven worden, wordt per kind dat op 1/1 van het aanslagjaar geen 3 jaar is, een belastingvrij bedrag van 470 euro (inkomsten 2006) voorzien.

Is je kind < 12 jaar dan zijn de opvangkosten betaald aan volgende instanties financieel aftrekbaar (11,20 euro/dag):
- kleuter of lagere scholen
- door Kind en Gezin erkende, gesubsidieerde of gecontroleerde instellingen
- kinderdagverblijven of zelfstandige opvanggezinnen onder toezicht van Kind en Gezin

Nuttige adressen voor kinderbijslag : U bent werknemer

U bent werknemer in actieve dienst of bevindt zich in een daarmee gelijkgestelde toestand of u bent een niet-actieve werknemer (werkloos, ziek, getroffen door een ongeval, invalide, gepensioneerd, gedetineerd of met loopbaanonderbreking) ofwel bent u een persoon die zich in een specifieke toestand bevindt (wees, gepensioneerde met overlevingspensioen, student, gehandicapte zonder beroep, gehandicapt kind in het gezin van een natuurlijke persoon ...) : dan hebt u recht op kinderbijslag in het stelsel van de werknemers.

**Het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Dienst Kinderbijslag Zwarte Lievevrouwstraat 3 C 1000 BRUSSEL - tel. 02/507.87.99 :
deze houdt de kinderbijslagwetgeving en reglementering van de werknemers bij.

**De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (R.K.W.),Trierstraat 70 1000 BRUSSEL - tel. 02/237.21.11:
deze houdt toezicht op de kinderbijslagfondsen, maar vervult ook de rol van kinderbijslagfonds (zie verder). Hier kan U terecht voor inlichtingen van algemene aard.

-DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

Elke werkgever is voor zijn werknemers bij een kinderbijslagfonds aangesloten. Het is dit kinderbijslagfonds dat de kinderbijslag uitbetaalt aan de werknemers die bij die werkgever in dienst zijn. Dat kinderbijslagfonds zal u helpen bij uw dossierproblemen. Ook als de werknemer niet meer werkt wegens ziekte, werkloosheid, pensionering of in geval van overlijden blijft dit kinderbijslagfonds de kinderbijslag uitbetalen.

- LIJST VAN DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

-Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Tel. 02/237.21.11 Trierstraat 70 1000 BRUSSEL
-Caisse interprofessionnelle d'allocations familiales de Verviers Tel. 087/33.81.71 rue des Alliés 26 4800 VERVIERS
-Kinderbijslagfonds van de Bouw, de Openbare werken, de Handel, de Nijverheid en het Ambachtswezen Tel. 02/555.14.11 Clemenceaulaan 87 1070 BRUSSEL
-Kinderbijslagfonds "KBL" Tel. 011/22.21.81 Kunstlaan 20 (6de verdieping) 3500 HASSELT
-Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise Tel. 04/242.60.40 Boulevard Emile de Laveleye 191 4020 LIEGE
-Caisse de compensation pour allocations familiales des régions de Charleroi et de Namur Tel. 071/30.40.43 Rue Léopold 5 6000 CHARLEROI
-Kinderbijslagfonds van Brabant Tel. 02/643.04.11 Gachardstraat 88 - bus 1 1050 BRUSSEL
Antwerpse Vereniging voor Uitkering van Kinderbijslag Tel. 03/205.19.00 Oudaan 16-18 2000 ANTWERPEN
-ALFA-M, Interprofessioneel Kinderbijslagfonds Tel. 09/244.97.33 Tramstraat 61 9052 GENT (Zwijnaarde)
-Algemene Compensatiekas voor Werknemers (A.C.V.W. - Kinderbijslagfonds) Tel. 03/829.22.99 Sneeuwbeslaan 20 2610 WILRIJK (ANTWERPEN)
-Caisse de compensation pour allocations familiales de la région de Mons Tel. 065/38.36.79 Boulevard Kennedy 69 7000 MONS
-Kinderbijslagfonds van Doornik en omliggende Tel. 069/22.34.42 Placette aux Oignons 9bis 7500 TOURNAI
-Westvlaams Kinderbijslagfonds Tel. 050/33.16.47 Ezelstraat 25 8000 BRUGGE
-Caisse de compensation pour allocations familiales du bâtiment, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et de toutes professions libérales Tel. 064/66.51.82 Faubourg de Binche 33 7070 LE ROEULX
-Kinderbijslagfonds "SECUREX" Tel. 02/729.92.11 Genevestraat 4 1140 BRUSSEL
-Interprofessionele Kas voor Gezinsvergoedingen Tel. 03/221.02.11 Arenbergstraat 24 2000 ANTWERPEN
-ADMB Kinderbijslagfonds Tel. 050/44.06.11 Sint-Clarastraat 48 8000 BRUGGE
-Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen der Textielnijverheid van 't Kortrijkse Tel. 056/21.68.07 Casinoplein 10 8500 KORTRIJK
-Kinderbijslagfonds "Partena", Tel. 02/549.39.00 Kartuizersstraat 45 1000 BRUSSEL
-Kinderbijslagfonds van de "Union des classes moyennes" Tel. 081/32.06.11 Chaussée de Marche - (Nationale 4) 5100 WIERDE (NAMUR) Postadres : B.P. 38 - 5100 JAMBES
-Kinderbijslagfonds V.E.V. (Kinderbijslagfonds van het Vlaams Economisch Verbond) Tel. 03/221.08.11 Brouwersvliet 4 bus 3 2000 ANTWERPEN
-Compensatiekas voor Gezinsvergoedingen der Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen Tel. 03/221.97.63 Adriaan Brouwerstraat 24 2000 ANTWERPEN
-S.B.B. - Kinderbijslagfonds Tel. 016/24.52.60 Diestsevest 14 3000 LEUVEN Postadres : Postbus 94 - 3000 LEUVEN
-Nationale Verrekenkas voor Kinderbijslag der Arbeiders van België Tel. 02/229.21.90 Galiléelaan 5 - Bus 23 1030 BRUSSEL
-Familienzulagenkasse der Ostgebiete (Verrechnungskasse) Caisse de compensation pour allocations familiales des Cantons de l'Est Tel. 087/55.59.63 Residenz Reinartzhof Herbesthaler Strasse 1a 4700 EUPEN
-Caisse de compensation pour allocations familiales de la région du Centre "A.F.I.C." Tel. 064/22.39.89 Rue Boucqueau 13 7100 LA LOUVIERE
-De Regionale - Kinderbijslagfonds Tel. 09/377.11.93 Lijnendraaierstraat 10 9900 EEKLO
-Algemene Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen "HET GEZIN" Tel. 050/34.28.13 Hoefijzerlaan n° 12 8000 BRUGGE
-Gezinsvergoedingenkas voor Notarissen, Politieke Mandatarissen en Vrije Beroepen V.Z.W. Tel. 02/500.14.79 Bergstraat 30-32, bus 4 1000 BRUSSEL
-Kinderbijslagfonds der non-ferro-metalennijverheid Tel. 02/420.15.30 Jubelfeestlaan 153 1210 BRUSSEL
-Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door de -Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations Tel. 03/221.97.58 Adriaan Brouwerstraat 24 - CEPA-Building 2000 ANTWERPEN
-Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart Tel. 03/221.02.11 Arenbergstraat 24 2000 ANTWERPEN
-Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid Tel. 03/234.29.19 Anneessensstraat 1-3 bus 5 2018 ANTWERPEN

Anderen

Voor de personen die gewaarborgde gezinsbijslag aanvragen omdat ze over weinig inkomsten beschikken en in geen van de vorige stelsels thuishoren is enkel de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers bevoegd (Trierstraat 70 - 1040 BRUSSEL Tel. 02/237.21.11).

Nuttige adressen voor kinderbijslag : U bent zelfstandige

Gezinnen met een zelfstandige als enige rechthebbende, hebben in principe recht op gezinsbijslag in het zelfstandigenstelsel.

Gezinnen waar een van de partners werknemer of ambtenaar is, kunnen recht hebben op kinderbijslag in de werknemersregeling.

**Het Ministerie van Middenstand en Landbouw,
**Federale Overheidsdienst (kortweg FOD) Sociale Zekerheid
DG Zelfstandigen - Dienst Uitkeringen
Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 20, 5de verdieping
1060 BRUSSEL
E-mail: ZelfIndep@minsoc.fed.be
deze houdt de kinderbijslagwetgeving en reglementering van zelfstandigen bij en houdt toezicht op de sociale verzekeringsfondsen.

**De Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ),
Jan Jacobsplein 6, 1000 BRUSSEL- tel. 02/507.62.11 of tel. 02/507.62.85 : deze behandelt ten behoeve van de sociale verzekeringsfondsen de internationale dossiers inzake kinderbijslag voor zelfstandigen. Betaalt in bijzondere gevallen zelf kinderbijslag uit.

**De Sociale Verzekeringsfondsen voor zelfstandigen
Elke zelfstandige kan zelf beslissen bij welk sociaal verzekeringsfonds hij aansluit om in orde te zijn met het sociaal statuut.

Elk sociaal verzekeringsfonds betaalt de kinderbijslag uit aan zijn leden als zij recht hebben op kinderbijslag in het stelsel van de zelfstandigen.


LIJST VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSFONDSEN

-A.S.K.Z. Tel. 03/829.23.23 Sneeuwbeslaan 20 2610 ANTWERPEN-WILRIJK
-Assubel Tel. 02/214.71.11 Laekenstraat 1000 BRUSSEL
-Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes Tel. 081/32.06.11 Chaussée de Marche 637 5141 WIERDE-NAMUR Postadres : B.P.38 - 5100 NAMUR (JAMBES)
- PARTENA Sociale verzekeringen voor zelfstandigen, tel. 02/549.73.00 Anspachlaan 1 1000 BRUSSEL
-De Interfederale Tel. 02/735.24.70 Kortenberglaan 116 1040 BRUSSEL
-De Neutrale Zelfstandige Maas en Schelde Tel. 050/33.71.52 Sint-Janstraat 9 8000 BRUGGE
-De Zelfstandige Arbeiders van België Tel. 02/214.99.11 Galileilaan 5, bus 11 1030 BRUSSEL
-Integrity Tel. 02/244.92.11 Genèvestraat 4 1140 BRUSSEL
-Interprofessionele Verzekeringskas voor Zelfstandigen Tel. 03/221.02.11 Arenbergstraat 24 2000 ANTWERPEN
-Intersociale Tel. 02/219.01.07 Kruidtuinstraat 67-75 1210 BRUSSEL
-Multipen Tel. 015/45.12.11 Van Benedenlaan 32 2800 MECHELEN
-Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Tel. 02/507.65.23 Jan Jacobsplein 6 1000 BRUSSEL
-Nationale Sociale Verzekeringskas van het Bouwbedrijf (S.V.B.) Tel. 02/219.28.40 Bloemenstraat 30-32 1000 BRUSSEL
-S.B.B. Tel. 016/24.52.19 Diestsevest 14 3000 LEUVEN Postadres : P.B. 95 - 3000 LEUVEN
-Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen V.E.V. Tel. 03/221.09.11 Brouwersvliet 15, bus 4 2000 ANTWERPEN
-Steunt elkander Tel. 02/736.99.36 Kortenberglaan 69-71, bus 4 1040 BRUSSEL
-S.V.M.B. Tel. 02/238.04.11 Spastraat 8 1040 BRUSSEL

externe link : Bron adressen kinderbijslag
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
ad
volgopfacebook

volgopinstagram

pub