Geen Wi-Fi in de kindercrèche of op school?

123-baby-kin-tablet-straling-05-15.png

nieuws

In Frankrijk werd op donderdag 29 januari 2015 een wet aangenomen die Wi-Fi verbiedt in kindercrèches en alle plaatsen waar kinderen jonger dan 3 jaar worden opgevangen.Basisscholen wordt geadviseerd hun Wi-Fi-verbinding uit te schakelen wanneer ze niet wordt gebruikt. En alle winkels en horecazaken die publieke netwerken aanbieden aan klanten, moeten dit aangeven met een symbool op de voorruit. Verder moedigt de wet het gebruik van een handenvrije kit aan bij het bellen met de gsm. Reclame waarin men de gsm tegen het oor houdt wordt verboden (boetes van 75.000€). Het oorspronkelijke wetsvoorstel ging nog een stuk verder en bepleitte onder meer een verstrenging van de blootstellingsnormen, een wifi-verbod dat ook voor basisscholen geldt en waarschuwingen voor de mogelijke gezondheidseffecten op de verpakking van draadloze producten. Ook bij ons bestaat in sommige steden zoals Gent en Leuven een (gedeeltelijk) verbod op Wi-Fi in crèches en basisscholen, of wordt dat overwogen.

Wat is Wi-Fi?
Wi-Fi is een draadloos communicatiemiddel dat via radiosignalen computers, telefoons en tablets kan verbinden met een netwerk. Modems die een woonhuis aansluiten op het internet zijn vaak voorzien van een Wi-Fi module zodat in het huis draadloos het internet bereikt kan worden. In openbare gebouwen, in het openbaar vervoer, op scholen, op kantoren en vele andere plekken wordt steeds meer Wi-Fi voor toegang tot het internet aangeboden. Wi-Fi vormt een aanvulling op de mogelijkheid om via mobiele en vaste netwerken toegang tot het internet te krijgen. Het aantal apparaten dat met een Wi-Fi module op de markt wordt gebracht, neemt toe. Zo worden naast mobiele telefoons ook elektriciteitsmeters, kamerthermostaten, CV-ketels, tv’s, radio’s, fototoestellen enz. voorzien van een Wi-Fi module. Internetproviders bieden voor thuis een breedband internetmodem aan met een Wi-Fi module. Via deze module kunnen computers en andere apparaten thuis draadloos met het internet verbonden worden. Een aantal internetaanbieders bieden via het Wi-Fi modem van hun klanten thuis de andere klanten gratis toegang tot het netwerk. Hiermee wordt de toegang tot het internet vergroot.

Is Wi-Fi schadelijk voor de gezondheid?
Een computernetwerk met Wi-Fi-verbindingen geeft meer blootstelling aan zendsignalen dan een computernetwerk met ethernetkabels. Zelfs bij intensief gebruik van Wi-Fi is de blootstelling lager dan de limieten die in Europa voor de bescherming van mensen tegen gezondheidsrisico’s zijn aanbevolen. Bij de vaststelling van deze limieten is rekening gehouden met het in het algemeen gevoeliger zijn van kinderen.
Op basis van de huidige stand van de wetenschap is er geen enkele reden om ongerust te zijn over radiofrequente stralen afkomstig van draadloze netwerken zoals Wi-Fi. Ook niet in de nabijheid van kleine kinderen.

• Zo vond een grote overzichtsstudie in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 2010 geen enkel verband tussen radiofrequente elektromagnetische velden en gezondheidsklachten, ook niet bij kinderen. Anderzijds blijft er onzekerheid bestaan over mogelijk schadelijke effecten op de lange termijn (20-30 jaar).
www.who.int/peh-emf/en/

• Op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie zijn een aantal fiches gepubliceerd waarin de huidige stand van het wetenschappelijke onderzoek over radiofrequente magnetische straling wordt samengevat. Algemene conclusie is: "tot op heden zijn er geen wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen dat straling van draadloze communicatiesystemen de gezondheid schaadt. Toch blijft enige vorm van voorzichtigheid geboden, zeker met het oog op mogelijke langetermijneffecten en onzekerheden. Er wordt daarom vaak aangedrongen op het voorzorgsprincipe. Onthoud wel dat er evenveel definities zijn van het voorzorgsprincipe als er mensen zijn die erover praten. Toepassing van voorzorg hoeft geen heksenjacht te zijn en het gebruik van het elementair gezond verstand kan al heel wat oplossen."
Wat specifiek Wi-Fi betreft, luidt het besluit dat er "tot op heden geen wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen zijn dat elektromagnetische straling van Wi-Fi gevaarlijk is. Bij dagdagelijkse blootstelling aan radiofrequente velden in huis kan Wi-Fi wel een belangrijke bijdrage tot het totale blootstellingsniveau geven. Het gaat hier echter om erg lage blootstellingsniveaus in vergelijking met de blootstelling aan een gsm-toestel tijdens het bellen."

Wat de installatie van draadloze netwerken in steden betreft, wat bij sommige mensen voor ongerustheid zorgt, zegt de fiche dat er op zuivere wetenschappelijke basis geen reden is om dergelijke netwerken te verbieden. "Het is duidelijk dat de introductie van Wi-Fi in de steden bijna niet bijdraagt aan de elektromagnetische straling die er nu al is."
"Wie blootstelling wil vermijden kan dit door bijvoorbeeld de draadloze netwerkverbinding op de laptop uit te schakelen. Gebeurt dit niet dan zoekt de laptop continu verbinding met het netwerk, wat leidt tot onnodige blootstelling (en een verkorte levensduur van de accu’s). Als men er dan nog voor kan zorgen dat het ‘access point’ zich niet vlakbij een plaats bevindt waar men lange tijd verblijft, zal de blootstelling verder beperkt worden."

www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/zendantennes/fiches

• Volgens het Nederlandse Kennisplatform ElektroMagnetische Velden zijn er momenteel geen aanwijzingen dat kinderen meer risico lopen dan volwassenen door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) van mobiele communicatieapparatuur. Er zijn geen aanwijzingen dat kinderen gevoeliger zijn of meer worden blootgesteld dan volwassenen.
Wat specifiek Wi-Fi betreft, zegt het Kennisplatform dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat dat Wi-Fi schadelijk voor de gezondheid kan zijn. Zelfs bij intensief gebruik van Wi-Fi is de blootstelling lager dan de limieten die in Europa voor de bescherming van mensen tegen gezondheidsrisico’s zijn aanbevolen. Bij de vaststelling van deze limieten is rekening gehouden met het in het algemeen gevoeliger zijn van kinderen.
Als in een school de leerlingen veel met hun mobiele telefoon verbinding zoeken met het internet kan het aanleggen van een vrij toegankelijk Wi-Fi netwerk de blootstelling van leerlingen juist verminderen. Wi-Fi werkt, in vergelijking met GSM of UMTS, met een lager zendvermogen.

www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/kinderen_en_emv/Kinderenenmobielecommunicatie.aspx
www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/kinderen_en_emv/wi-fi_scholen.aspx

• In een recent advies over de mogelijke gezondheidsgevolgen van de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) van het mobiele netwerk en de mobiele telefoon, herhaalt de Hoge Gezondheidsraad dat er nog altijd geen eenduidig antwoord kan gegeven worden over een mogelijke invloed van RF EMV op de gezondheid, ondanks het feit dat er duizenden wetenschappelijke publicaties zijn verschenen. Vrijwel elk rapport komt tot de slotsom dat er wetenschappelijk gezien geen doorslaggevende argumenten zijn voor een schadelijke invloed van RF EMV van draadloze-communicatiesystemen op de gezondheid, ook niet bij kinderen. Dat is, zo zegt de Hoge Gezondheidsraad, aan de ene kant geruststellend, omdat ook na jaren gebruik geen duidelijke aanwijzingen zijn gevonden voor gezondheidsschade bij het in acht nemen van door nationale en internationale instanties voorgestelde gezondheidskundige advieswaarden. Aan de andere kant weten we onvoldoende over de consequenties van de huidige ‘levenslange, bevolkingsbrede’ blootstelling aan RF EMV van draadloze-communicatiesystemen om een definitieve uitspraak te kunnen doen.

De HGR meent dan ook dat zijn eerdere aanbevelingen, waaronder de aanbevolen blootstellingslimieten, nog steeds geldig zijn. Hij ziet de toepassing van het voorzorgsbeginsel daarbij als een middel om onherstelbare schade aan de volksgezondheid te voorkomen, onder meer bij kinderen.

Besluit Tot op heden zijn er geen wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen dat straling van Wi-Fi en andere draadloze communicatiesystemen de gezondheid schaadt, ook niet van kinderen. Omdat er nog onzekerheid is over mogelijke langetermijneffecten, raden instanties zoals Kind en Gezin en het Agentschap Zorg en Gezondheid, toch aan om er voorzichtig mee om te springen, zeker bij kinderen.

Morgen: Worden kinderen meer blootgesteld aan EMV dan vroeger en lopen zij een hoger risico?

Meer info
www.who.int/peh-emf/en/
www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/zendantennes/fiches
www.health.belgium.be/eportal/Environment/Electromagnetic_fields/index.htm#.VNduxinvPqg www.kindengezin.be


Laatst bijgewerkt: augustus 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram