Nieuwe inkomensgrenzen OMNIO-statuut

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Personen met een laag gezinsinkomen kunnen het Omnio-statuut krijgen. Hierdoor hebben ze onder meer recht op een hogere terugbetaling van hun ziektekosten. Dit geldt zowel voor arbeiders en bedienden, zelfstandigheden als werklozen en zieken.

Grensbedragen van de inkomens (op 1 januari 2011)
De inkomsten die in aanmerking worden genomen zijn de bruto belastbare inkomens van het voorgaande jaar.
Concreet moet het bruto belastbare gezinsinkomen (2010) lager zijn dan 15 163,96 euro, te verhogen met 2.807,26 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is. Om het gezinsinkomen te berekenen, telt het inkomen mee van alle personen die op 1 januari 2011 op hetzelfde adres gedomicilieerd waren, ongeacht of er al dan niet een familieband is.
Aantal gezinsleden Grensbedrag
1 persoon 15 163,96 euro
2 personen 17 971,22 euro
3 personen 20 778,48 euro

Voorbeelden:
• U woont samen met uw dochter, haar vriend en een grootmoeder: het grensbedrag voor OMNIO is voor een aanvraag in 2011 23.585.74 (15.163,96 EUR + 3 x 2 807,26 EUR, nl. grensbedragen van inkomsten 2010)
• U bent alleenstaande: het grensbedrag voor OMNIO is 15.163,96 EUR voor aanvraag in 2011.

Wie kan het OMNIO-statuut aanvragen?
Een gezinslid kan het OMNIO-statuut aanvragen bij zijn/haar ziekenfonds voor het ganse gezin, zelfs als alle gezinsleden geen lid zijn van hetzelfde ziekenfonds.

Wat moet u doen om de OMNIO-voordelen te kunnen genieten?
U moet een formulier "Verklaring op erewoord" invullen, dat bij uw ziekenfonds beschikbaar is.
U moet:
• hierop de bruto belastbare inkomens van het jaar vóór de aanvraag van alle gezinsleden vermelden
• het laten tekenen door alle gezinsleden (of hun wettelijke vertegenwoordiger)
• er een kopie van het laatste aanslagbiljet (het document dat u krijgt van de belastingen en dat aangeeft hoeveel u moet betalen of hoeveel u terugkrijgt) bijvoegen
• er ook andere inkomensbewijzen van alle gezinsleden (bv. loonfiche 281.10, maandelijkse loonfiches, attest van de werkloosheidskas, enz.) bijvoegen
Voor een zelfstandige moet het gaan om een geloofwaardig document over het bedrag van zijn inkomsten.
Het ingevulde document en alle bijlagen moet u aan uw ziekenfonds bezorgen.

Indien u de verhoogde tegemoetkoming reeds heeft, hoeft u het Omnio-statuut niet elk jaar opnieuw aan te vragen. U behoudt de verhoogde tegemoetkoming zolang u aan de inkomensvoorwaarde voldoet. Ook de bijkomende voordelen (bv. korting NMBS, De Lijn, MIVB) blijven gelden zoals voorheen.

Welke inkomens komen in aanmerking bij de berekening voor OMNIO?
• beroepsinkomsten
• roerende en onroerende inkomsten (bv. het kadastraal inkomen van de gezinswoning)
• vervangingsinkomsten (bv. werkloosheidsvergoedingen, ziekte-uitkeringen, …)
• alle andere Belgische of buitenlandse inkomsten.

De beroepsinkomsten van de kinderen van minder dan 25 jaar (bv. vakantiejobs) komen niet in aanmerking voor de berekening van het gezinsinkomen indien u het bewijs levert dat ze nog kinderbijslag genieten voor het jaar die de indiening van de aanvraag (verklaring op erewoord) voorafgaat.

In de OMNIO-aanvraag moet u de gezinsinkomsten vermelden van het jaar vóór de aanvraag. Dus voor de aanvragen in 2011 gaat het om de inkomsten van 2010.

Wat is het voordeel van het OMNIO-statuut?
Indien u het OMNIO-statuut krijgt, zal u minder uit eigen zak moeten betalen voor de meeste medische verzorging.

Het Omnio-statuut geeft recht op de verhoogde tegemoetkoming. Dat betekent dat de ziekteverzekering uw ziektekosten (doktersbezoeken, tandzorg, kinebehandelingen, geneesmiddelen, …) beter terugbetaalt. Hiervoor moet u zelf niets doen. Het bedrag wordt automatisch juist berekend. En aan de hand van je SIS-kaart weet ook de apotheker dat u voor sommige geneesmiddelen minder moet betalen.

Voor geneesmiddelen van bv. categorie B zal u nog maar 15 procent i.p.v. van 25 procent remgeld moeten betalen. Zo’n geneesmiddel kost u dan bv. nog maar 8,46 EUR i.p.v. 9,92 EUR.
Voor geneeskundige verstrekkingen zult u meestal mindert remgeld moeten betalen. Voor een raadpleging bij een geaccrediteerd (en geconventioneerd) huisarts die uw globaal medisch dossier beheert, zal u nog 0,99 EUR uit eigen zak moeten betalen, i.p.v. 3,84 EUR.
Daarnaast gelden in de ziekteverzekering specifieke beschermingsmaatregelen. Zo komt u in aanmerking voor de sociale maximumfactuur en mag een ziekenhuis u bepaalde supplementen niet aanrekenen.
Ten slotte geniet u ook diverse financiële voordelen.

Vervangt OMNIO de verhoogde tegemoetkoming?
OMNIO vervangt de verhoogde tegemoetkoming NIET. Het is een nieuw statuut voor de gezinnen met laag inkomen die niet voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de verhoogde tegemoetkoming. Bij de verhoogde tegemoetkoming is immers naast de inkomensvereiste ook een bepaalde hoedanigheid vereist.
Het OMNIO-statuut geeft wel aan degenen die het krijgen, dezelfde rechten op verhoogde tegemoetkoming van medische verzorging (dus lager remgeld) als bij de "klassieke" verhoogde tegemoetkoming.
Volgende personen (met inbegrip van hun echtgenoot/levenspartner en hun personen ten laste) hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming, op voorwaarde dat hun bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan 15 364,99 euro, te verhogen met 2.844,47 euro per persoon ten laste (bedragen geldig sinds 1 september 2010):

• de wezen, invaliden, gepensioneerden en weduwen (zogenaamde WIGW)
• de gedurende minstens 1 jaar volledig werklozen ouder dan 50 jaar.
• gehandicapte kinderen met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 %
• rechthebbenden op het "leefloon" van het OCMW
• rechthebbenden op een gelijkaardige hulp van het OCMW
• personen die de inkomensgarantie voor bejaarden genieten
• rechthebbenden op één van de uitkeringen van gehandicapten volgens de wet van 27-02-1987.

Indien u de verhoogde tegemoetkoming al geniet, behoudt u dat recht. U moet dus NIET naar uw ziekenfonds gaan om het OMNIO-statuut te vragen.
Indien u recht hebt op verhoogde tegemoetkoming maar een lid van uw gezin niet, kan hij/zij een aanvraag in het kader van OMNIO indienen. Bij die aanvraag zullen alle inkomsten van het gezin (ook die van u) in aanmerking worden genomen. Als het ziekenfonds het OMNIO-statuut toekent aan uw gezinslid, verandert er in principe niets voor u. U behoudt het recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Meer info
www.riziv.be
en bij uw ziekenfonds
Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden.
Phonak

De impact van gehoorverlies op onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de gratis online hoortest.

Test nu je gehoor...

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram