Wanneer komt u in aanmerking voor een gratis revalidatieprogramma voor lage rugpijn?

123-man-rugpijn-06-18.jpg

nieuws

Bent u minstens 4 weken en hoogstens 6 maanden arbeidsongeschikt door een lage rugpijn als gevolg van rugbelastend werk? Dan kunt u in aanmerking komen voor het gratis revalidatieprogramma voor lage rugpijn van Fedris, het Belgische agentschap voor beroepsrisico’s, als u ook aan de onderstaande voorwaarden voldoet. Met dat programma wil Fedris vermijden dat uw arbeidsgerelateerde ziekte chronisch wordt.

Wie lage rugpijn heeft, heeft immers vaak de neiging om minder te bewegen en zich minder in te spannen om de pijn te vermijden of uit vrees dat de pijn zal verergeren. Daardoor vermindert de lichamelijke conditie, maar de rugpijn verdwijnt niet. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een revalidatieprogramma en ergonomische maatregelen op de arbeidsplaats kunnen helpen bij lage rugpijn. De lichamelijke conditie verbetert, de pijn vermindert of verdwijnt en het werk kan worden hervat.

Meer dan 8000 werknemers hebben de afgelopen 10 jaar het programma gevolgd. Meer dan de helft (55 procent) is vrouw en de gemiddelde leeftijd waarop werknemers in een revalidatieprogramma belanden, is 43 jaar. Een derde van de mensen die een programma volgen oefent zware arbeid uit, nog een derde is verpleger of verzorger, en een vijfde is actief in de thuishulp. 87 procent van de mensen die een programma gevolgd hebben, heeft nadien het werk hervat.

1. Wie komt in aanmerking voor het programma?

U komt in aanmerking voor het programma als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • U bent werknemer in de privésector of personeelslid van een provinciale of plaatselijke overheidsdienst.
  • U moet in uw job manueel lasten hanteren, bent blootgesteld aan mechanische trillingen of hebt een ergonomische belasting van de rug.
  • U bent arbeidsongeschikt:
           - sinds minstens 4 weken en niet langer dan 3 maanden (binnenkort 6 maanden) wegens lage rugpijn; 
           - sinds minstens 1 week en niet langer dan 3 maanden (binnenkort 6 maanden) wegens lage rugpijn en u bent al arbeidsongeschikt geweest wegens lage rugpijn gedurende minstens 3 weken binnen het jaar dat voorafgaat aan uw huidige arbeidsongeschiktheid;
          - sinds minstens 4 weken en niet langer dan 3 maanden (binnenkort 6 maanden) wegens een chirurgische ingreep ter hoogte van de lage rug.
  • Uw arts gaat ermee akkoord dat u het revalidatieprogramma volgt.

2. Wat houdt het programma in?

Een revalidatieprogramma voor de rug, met toepassing van kinesitherapie, ergotherapie, fysiotherapie, enzovoort. Het programma wordt uitgevoerd in een revalidatiecentrum en omvat hoogstens 36 sessies van twee uur, gespreid over een periode van maximaal zes maanden. 

Fedris betaalt de kosten van het revalidatieprogramma die niet door de ziekteverzekering worden betaald, het zogenaamde remgeld. Het betaalt ook uw verplaatsingen naar het revalidatiecentrum terug aan € 0,3363 per km, met een maximum van 1 000 km.

Daarnaast kan Fedris een forfaitaire bijdrage betalen aan uw werkgever als hij ergonomische maatregelen op de werkplek neemt om uw werkhervatting te vergemakkelijken. Voorbeelden: een opleiding op het werk over hoe te bewegen om de rug te sparen, een evaluatie van de risico’s voor de rug die eigen zijn aan het werk. 

3. Hoe kunt u zich inschrijven voor het programma?

• Vraag uw behandelend arts of hij ermee akkoord gaat dat u het programma volgt.
• De bedrijfsarts of de arts van een revalidatiecentrum moet nagaan of u voldoet aan de voorwaarden voor het programma. Als dat het geval is sturen zijn een aanvraag naar Fedris. 
• Kies een revalidatiecentrum uit de lijst van Fedris en maak een afspraak. Neem het ingevulde formulier mee naar uw afspraak. 
Raadpleeg hier de lijst met erkende revalidatiecentra. 

• Fedris stuurt u een beslissing binnen de 15 dagen na ontvangst van het formulier.
• Op het einde van de revalidatie stelt het centrum een verslag op over het verloop en het resultaat van de behandeling. Na ontvangst van dat verslag zal Fedris u uw verplaatsingskosten terugbetalen.

Zodra u de factuur van het revalidatiecentrum hebt ontvangen, stuurt u een kopie ervan naar Fedris. Fedris betaalt u vervolgens het remgeld voor de revalidatiebehandeling terug.

4. Kan u worden opgenomen in het revalidatieprogramma als u al voor behandeling bent opgenomen in een erkend revalidatiecentrum?

Hebt u de behandeling al gestart in een erkend revalidatiecentrum zonder voorafgaande tussenkomst van de arbeidsgeneesheer, dan kunt u nog in aanmerking komen voor een terugbetaling door Fedris als u bij Fedris een aanvraag indient binnen de eerste 4 weken van de behandeling. Vraag daarvoor aan de geneesheer-specialist van het revalidatiecentrum om het aanvraagformulier in te vullen en neem vervolgens contact op met uw arbeidsgeneesheer.

5. Kunt u het werk hervatten en toch het revalidatieprogramma volgen?

Ja, dat kan, zowel voltijds als deeltijds. Maak daarvoor een afspraak met uw arbeidsgeneesheer.
Nieuw is dat er bij het werkhervattingsonderzoek – na arbeidsongeschiktheid van 4 weken tot 6 maanden – waarbij de bedrijfsarts vaststelt dat er aangepast werk is of een andere functie wordt uitgevoerd, er een mogelijkheid is voor de werknemer om zich toch nog in te schrijven voor het rugrevalidatieprogramma.

De samenwerkingsovereenkomst tussen Fedris en de revalidatiecentra bepaalt uitdrukkelijk dat de centra behandelingen moeten kunnen aanbieden buiten de normale werkuren, aangezien de werkhervatting bevorderen een van de doelstellingen van het preventieprogramma is.

Als u het werk deeltijds wilt hervatten, moet u daarvoor het akkoord van uw werkgever hebben. Indien hij akkoord gaat, zal hij u een loon voor deeltijds werk betalen. Om te weten of u recht hebt op een aanvullende uitkering ter compensatie van uw loonverlies doordat u niet meer voltijds werkt, raadpleegt u het best de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. 

7. De financiële tussenkomst van Fedris voor ergonomische maatregelen

Voor de ergonomische maatregelen moet u het initiatief nemen: u moet een ergonomische interventie laten uitvoeren door uw interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. U kunt daarvoor aanspraak maken op een financiële tussenkomst van Fedris.

Om een financiële tussenkomst van Fedris te krijgen, moet u drie documenten aan Fedris bezorgen:
het verslag van de ergonomische interventie (dat de adviezen van de ergonoom en minstens een analyse van de arbeidsomstandigheden van de werknemer bevat);
de factuur van die ergonomische interventie;
het aanvraagformulier tot terugbetaling van de ergonomische interventie, dat u vindt op de website van Fedris. 

Als de ergonomische interventie door uw interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB) werd uitgevoerd, moet u ook het volgende aan Fedris bezorgen:

de gegevens van de ergonoom en een kopie van zijn diploma;
een kopie van de overeenkomst die uw IDPB met uw EDPB verbindt en die bewijst dat de ergonomie ten laste is van de IDPB;
een overzicht van de loonkosten per uur voor de prestatie van de ergonoom.

Dat moet u doen binnen de 6 maanden na de positieve beslissing van Fedris over de rugrevalidatie. Als de werknemer bijvoorbeeld een positieve beslissing ontvangt op 1 maart, hebt u de tijd tot 1 september om de terugbetaling van de ergonomische interventie aan te vragen.

De financiële tussenkomst bedraagt maximaal € 418,29 per werknemer en wordt binnenkort verhoogd tot 470 euro. 

8. Betaalt Fedris een uitkering voor de arbeidsongeschiktheid door lage rugpijn?

Neen. Als u arbeidsongeschikt bent, krijgt u in het begin gewaarborgd loon van uw werkgever en daarna een uitkering van het ziekenfonds. In dat laatste geval zal de adviserend geneesheer van het ziekenfonds beslissingen nemen over de erkenning of verlenging van de perioden van arbeidsongeschiktheid. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als er sprake is van een echte beroepsziekte, kan Fedris een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid betalen. Daarvoor moet een aparte aanvraag worden ingediend. Vooraleer u dat doet, overlegt u het best met uw behandelend arts of met de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

9. Kan u tweemaal in aanmerking komen voor het revalidatieprogramma?

U kunt een tweede keer in aanmerking komen voor het revalidatieprogramma indien u:
• een nieuwe chirurgische ingreep hebt ondergaan aan de rug;
• de toestemming hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds voor een rugrevalidatie die nodig is om het werk te kunnen hervatten.

10. Komt u in aanmerking voor het revalidatieprogramma als mijn lage rugpijn is veroorzaakt door een arbeidsongeval?  
Als het arbeidsongeval werd erkend, kunt u niet in aanmerking komen voor het programma. Als uw arbeidsongeval niet werd erkend, kunt u wel een aanvraag voor het programma indienen.

Meer info
https://www.fedris.be/nl/werkgever/beroepsziekten-privesector/preventie/preventieprogramma-voor-lage-rugpijn


Laatst bijgewerkt: mei 2018

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram