Wat zit er allemaal in het Groeipakket?

dossier

Op 1 januari 2019 is het systeem van kinderbijslag in Vlaanderen vervangen door het ‘Groeipakket’. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin dat is gedomicilieerd in Vlaanderen. Voor Brussel en Wallonië geldt een ander systeem.

Wat zit er allemaal in dat Groeipakket? Een overzicht.

Startbedrag

Het startbedrag vervangt de vroegere geboortepremie of het kraamgeld. Bij de geboorte of de adoptie van een kind, krijg je eenmalig een startbedrag van 1.167,33 euro. Dit bedrag geldt voor 2021 (geïndexeerd op 1 september) en is voor elk kind gelijk en zakt dus niet naarmate er meer broertjes of zusjes geboren worden. 

Het startbedrag voor een geboorte en een adoptie kan je niet samenvoegen voor hetzelfde kind binnen één gezin.

Je kan het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte aanvragen. Dat kan bij een Vlaamse uitbetaler naar keuze. 
www.groeipakket.be/5-uitbetalers 

Je ontvangt het startbedrag ten vroegste twee maanden voor de geschatte geboortedatum. Het startbedrag kan pas betaald worden na ontvangst van het doktersattest. Bij een adoptie krijg je het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van je gezin.

Basisbedrag

Je krijgt maandelijks een basisbedrag voor uw kind(eren). Het basisbedrag vervangt de vroegere kinderbijslag. Zolang je kind in Vlaanderen woont, heeft het onvoorwaardelijk recht tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt. Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is dat tot de maand waarin het kind 21 jaar wordt.

Hoeveel bedraagt het basisbedrag?
Het basisbedrag is hetzelfde voor elk kind geboren vanaf 2019 en bedraagt in 2021 169,79 euro. Het bedrag wordt geïndexeerd.

Kinderen geboren voor 2019 behouden de basisbedragen van de huidige kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar. Deze bedragen zijn lager dan het nieuwe basisbedrag voor het eerste kind, maar hoger voor het tweede en volgende kinderen.

De actuele bedragen vind je op de website van het groeipakket:
Kinderen geboren voor 1 januari 2019 

Kinderen geboren na 1 januari 2019

Hoe moet je het basisbedrag aanvragen?
 • Ontving je al kinderbijslag voor kinderen geboren voor 2019? Of kreeg je een startbedrag voor je kind in het nieuwe systeem? Dan krijg je het basisbedrag automatisch. Je kinderbijslagfonds zal je dossier automatisch doorgeven aan zijn Vlaamse opvolger.
 •  Kreeg je nog geen kinderbijslag of een startbedrag, dan kan je het basisbedrag aanvragen bij een van de vijf Vlaamse uitbetalers van het Groeipakket.
 •  Als niemand de aanvraag doet, dan zal het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid het recht zelf vaststellen en het Groeipakket uitbetalen.

Schoolbonus

123-euro-geld-kind-duur-handen-12-18.png
In augustus krijgt elk kind dat in juli recht had op het basisbedrag een schoolbonus als duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar. Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de bonus als ondersteuning in de opvoedingskosten. Je krijgt de schoolbonus automatisch. Hij wordt betaald met het basisbedrag in augustus.

Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind en ligt in 2021 tussen 20,81 en 62,42 euro. Het is niet gekoppeld aan het inkomen van de ouders.

Sociale toeslag

De sociale toeslag is er voor gezinnen met een lager inkomen en is afhankelijk van inkomen en gezinsgrootte. 


Het bedrag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt.

De eerste inkomensgrens (= € 31.605.89 in 2021) geldt voor alle gezinnen. De tweede inkomensgrens geldt voor gezinnen met drie of meer kinderen waarvan minstens één kind geboren is vanaf 2019.

Kinderen geboren vanaf 2019 krijgen de nieuwe bedragen. Kinderen geboren vóór 2019 behouden de bedragen van de sociale toeslag uit de oude kinderbijslagreglementering, aangepast aan hun basisbedrag.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag heeft als doel om wezen, halfwezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften extra te ondersteunen.

Gezinnen die vandaag verhoogde kinderbijslag, een basisondersteuningsbudget en/of een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangen, behouden deze tegemoetkomingen ook na 1 januari 2019.

Kreeg je op 1 januari 2019 nog geen zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en denk je dat je kind daarvoor in aanmerking komt, contacteer dan je uitbetaler. Die zal je vraag doorgeven aan Kind en Gezin en zij brengen je daarna in contact met een arts die de specifieke ondersteuningsbehoefte van je kind beoordeelt. De uitbetaler bepaalt op basis daarvan het bedrag van de toeslag.

Zorgtoeslag voor wezen
Een kind dat beide ouders heeft verloren krijgt 166,46 euro (namelijk 100% van het maandelijkse basisbedrag extra). Een kind dat één van beide ouders heeft verloren krijgt 83,23 euro (namelijk 50% van het maandelijkse basisbedrag extra). 

In tegenstelling tot vroeger, speelt de huidige gezinssituatie van de overlevende ouder geen rol meer. Beide toeslagen worden betaald zolang het kind recht heeft op de gezinsbijslag, dus ook voor de kinderen van wie de overlevende ouder eventueel een nieuw gezin vormt.
 • Kinderen die hun ouder(s) verloren vóór 2019 en die reeds wezenbijslag kregen, verandert er niets. Zij behouden hun verhoogde wezentoeslag volgens de huidige regelgeving zolang de overlevende ouder niet gaat samenwonen of hertrouwt.
 • Kinderen die hun ouder(s) verliezen na 1 januari 2019, vallen onder het nieuwe systeem.

De genoemde bedragen gelden in 2021 en worden geïndexeerd.

Zorgtoeslag voor pleegkinderen
De pleegzorgtoeslag is een maandelijkse toeslag bovenop het basisbedrag voor het kind dat geplaatst is in een pleeggezin.

 • De bijslagtrekkende voor de plaatsing blijft de premie voor pleegzorg behouden als die toegestaan is voor 1 januari 2019, zolang er zich geen wijziging in de plaatsing voordoet.
 • Wanneer een kind vanaf 2019 geplaatst wordt in een pleeggezin, wordt een pleegzorgtoeslag van 64,29 euro toegekend. Dit bedrag wordt volledig aan de pleegouder uitbetaald als het gaat om perspectiefbiedende pleegzorg (= pleegzorg met een continu en langdurig karakter). Bij perspectiefzoekende pleegzorg (= pleegzorg met een kortdurend karakter) gaat de toeslag naar de begunstigde voor de plaatsing.
Zorgtoeslag voor een kind met een handicap of aandoening
Een kind met een handicap of aandoening kan bovenop het basisbedrag, een toeslag krijgen voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (in het huidige systeem: ‘verhoogde kinderbijslag’). Deze maandelijkse toeslag kan maximaal tot de leeftijd van 21 jaar toegekend worden. 

Het bedrag van de toeslag varieert van 85,70 euro tot 571,30 euro (in 2021) en is afhankelijk van de mate waarin de specifieke ondersteuningsbehoefte gevolgen heeft voor het kind zelf en voor zijn familie.

Kinderopvangtoeslag

123-euro-geld-kind-duur-handen-1-12-18.png
Betaal je voor kinderopvang in een Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel-hoofdstad een prijs die niet afhangt van je inkomen? Dan krijg je vanaf januari 2019 een kinderopvangtoeslag, ook voor kinderen die vóór 1 januari 2019 zijn geboren.

 • in 2021 is dat 3,36 euro per kind per opvangdag van meer dan 5 uur opvang;
 • de helft van dit bedrag voor een dag tussen 3 en 5 uur opvang;
 • is je kind minder lang dan 3 uur in de opvang, dan krijg je deze toeslag niet.
De kinderopvangtoeslag wordt automatisch toegekend wanneer je er recht op hebt, je hoeft deze niet aan te vragen. Wanneer je niet in Vlaanderen woont en je geen uitbetaler Groeipakket hebt, zal je hierover gecontacteerd worden. Voldoe je aan de voorwaarden en wil je graag zelf al initiatief nemen, dan kan je een aanvraag indienen bij een uitbetaler naar keuze vanaf 2019. Wanneer je de toeslag zelf aanvraagt, zal de toekenning sneller in gang gezet worden.

Het aantal opvangdagen (vanaf 2019) wordt door de opvang doorgegeven aan Kind & Gezin, die deze informatie aan uw uitbetaler bezorgt. De toeslag wordt maandelijks uitbetaald op de 20e van de maand volgend op de maand waarop de toeslag betrekking heeft. Tenzij deze dag in het weekend of op een feestdag valt.

Kleutertoeslag

Alle kleuters van 3 jaar oud die ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs en kleuters van 4 jaar oud die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school, krijgen 135,25 euro extra per jaar. Dat bedrag geldt voor 2021 en wordt geïndexeerd. Deze toeslag wordt jaarlijks uitbetaald na de derde verjaardag en/of na de vierde verjaardag als voldaan werd aan de voorwaarde. Dat bedrag wordt op 1 januari 2022 verhoogd naar 137.96 euro.

Als de kleuter op het moment van zijn of haar vierde verjaardag nog voor geen enkel schooljaar aan die voorwaarde voldoet, zal er later worden nagegaan of de kleuter tijdens een schooljaar voldoende aanwezig was.

Een kind is tijdens een schooljaar voldoende aanwezig als het:
 • 150 halve schooldagen aanwezig is op school in de eerste kleuterklas, in het geval dat het tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van drie jaar bereikt.

  of
 • 185 halve schooldagen aanwezig is op school in de tweede kleuterklas, in het geval dat het kindje tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van drie jaar bereikt.
Kleuters die door ziekte voor geen van beide schooljaren de minimumgrens kunnen bereiken, kunnen hiervoor een attest indienen bij hun uitbetaler Groeipakket om toch hun recht op de tweede kleutertoeslag te behouden.

Als je recht hebt op een kleutertoeslag, dan krijg je dit automatisch. Je hoeft deze toeslag dus niet aan te vragen.

Schooltoeslag

Alle kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel krijgen vanaf het schooljaar 2019-2020 een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en zijn of haar eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd in geval van scheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde. De bedragen kan je hier raadplegen.

De schooltoeslag vervangt de huidige schooltoelage vanaf schooljaar 2019-2020. Vanaf september 2019 zal je de schooltoeslag ontvangen via je uitbetaler van het Groeipakket. Je moet geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen voor een schooltoelage voor kleuter-, lager of secundair onderwijs. De studietoelage voor het Hoger Onderwijs verandert niet en wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Net zoals bij de vroegere schooltoelage blijven de pedagogische voorwaarden behouden. Een kind verliest dus het recht op een schooltoeslag als het twee opeenvolgende schooljaren minstens 30 halve dagen problematisch afwezig is, of wanneer het niet ingeschreven blijft tot het einde van het schooljaar zonder dat het diploma secundair is behaald.

Kies je Vlaamse uitbetaler
De bestaande 11 kinderbijslagfondsen hergroeperen zich vanaf 1 januari 2019 tot vijf Vlaamse uitbetalers. Zij zorgen ervoor dat gezinnen hun Groeipakket tijdig en correct (blijven) ontvangen.

• Famifed (het huidige federale kinderbijslagfonds) wordt FONS.

• Acerta en Securex worden Infino

• ADMB, Group S, Liantis, Horizon Het Gezin worden Kidslife Vlaanderen

• Xerius wordt MyFamily 

• Partena, Attentia, Future Generations/Mensura worden Parentia 

Bron: www.groeipakket.be


Laatst bijgewerkt: september 2021

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram