Zieke werknemers mogen aangepast werk hervatten

nieuws Een zieke werknemer kan na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk hervatten met behoud van (een deel van) zijn/haar ziekte-uitkering, om op die manier opnieuw te wennen aan een voltijds arbeidsritme. De arbeidsongeschikte werknemer heeft dus de mogelijkheid om zich geleidelijk aan te re-integreren in zijn/haar job. Door progressieve her tewerkstelling, waarbij de duur van de activiteit en het werkvolume worden aangepast, wordt de kans op een voltijdse her tewerkstelling aanzienlijk groter. Om dit mogelijk te maken is een vlotte samenwerking tussen de werknemer, de werkgever en de adviserend geneesheer van het ziekenfonds onontbeerlijk.

Toelating ziekenfonds
Wanneer een volledig arbeidsongeschikte werknemer zijn/haar werk gedeeltelijk wil hervatten, moet deze vooraf een aanvraag indienen bij het ziekenfonds. Dit moet gebeuren uiterlijk de laatste werkdag voordat u opnieuw aan het werk gaat. Ook uw werkgever moet hierop een deel invullen en zijn akkoord geven.
Enkel wanneer u de toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om het werk te hervatten, krijgt u nog ziekte-uitkeringen voor de niet-gepresteerde tijd. Als u geen toelating hebt en toch (deeltijds) aan het werk gaat, verliest u uw uitkeringen.

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds kan deze toelating verlenen op voorwaarde dat:
• er een volledige en effectieve stopzetting van de werkzaamheden is geweest;
• u vanuit geneeskundig oogpunt een vermindering van uw vermogen van tenminste 50% behoudt;
• de werkhervatting houdt geen gevaar in voor uw gezondheidstoestand.
Wanneer alle voorwaarden zijn vervuld zal de adviserend geneesheer zijn toestemming geven binnen de 30 werkdagen vanaf de dag dat u opnieuw aan het werk bent gegaan. U mag dus aan het werk gaan, ook al hebt u de schriftelijke toestemming van de adviserend geneesheer nog niet gekregen.
In de schriftelijke toelating wordt gepreciseerd wat de aard, de omvang en de voorwaarden tot uitoefening van de werkhervatting zijn, rekening houdende met de gezondheidstoestand van de werknemer.
Indien de adviserend geneesheer niet akkoord gaat met uw deeltijdse tewerkstelling, moet u meteen stoppen met werken. Voor de gewerkte dagen behoudt u uw beroepsinkomen en een deel van uw ziekte- of invaliditeitsuitkering. Vanaf de dag van de weigering ontvangt u opnieuw uw volledige uitkering.

Gebeurt de aanvraag laattijdig omdat u het werk reeds deeltijds hervatte, heeft dit financiële gevolgen.
• De aanvraag gebeurt binnen de veertien dagen na de deeltijdse werkhervatting:
Uw ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt met tien procent verminderd voor de periode van laattijdigheid.
• De aanvraag gebeurt meer dan veertien dagen na de deeltijdse werkhervatting:
Uw ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt teruggevorderd voor de periode van laattijdigheid.

Werkgever is niet verplicht.
De werkgever is niet verplicht om uw deeltijdse werkhervatting te aanvaarden. Bij een weigering blijft uw arbeidsovereenkomst geschorst tot u opnieuw volledig arbeidsgeschikt bent om het werk te hervatten.
Wanneer de werkgever akkoord gaat met de gedeeltelijke werkhervatting, blijft de arbeidsovereenkomst bestaan. Toch kunnen werkgever en werknemer best de nieuwe tewerkstellingsvoorwaarden schriftelijk vaststellen in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Welk loon ontvangt u?
De werkgever moet een loon betalen dat in in verhouding staat tot de verminderde prestaties.

Hebt u recht op uw ziekte-uitkering?
U mag het beroepsinkomen dat u ontvangt voor het werk dat u doet tijdens uw arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk cumuleren met uw ziekte-uitkeringen. Elke maand moet u aan uw ziekenfonds doorgeven welk loon u kreeg (via een speciaal formulier dat uw werkgever invult. Op basis hiervan wordt uw uitkering voor die maand bepaald.

Tijdens de werkhervatting wordt het beroepsinkomen slechts voor een bepaald percentage, vastgesteld per inkomensschijf, in rekening gebracht:
1e inkomensschijf van 15,6068 EUR: 0%
2e inkomensschijf van 9,3641 EUR: 20%
3e inkomensschijf van 9,3641 EUR: 50%
vanaf de 4e schijf, hoger dan het totaal van de 3 vorige schijven: 75%.

Als het bedrag van het dagelijkse beroepsinkomen zich uitsluitend in de eerste inkomensschijf van 15,6068 EUR bevindt, zal de dagelijkse ziekte-uitkering niet worden verminderd. In dat geval behoudt de werknemer zijn volledige ziekte-uitkering. Als het bedrag van het dagelijkse beroepsinkomen daarentegen hoger is dan de eerste inkomensschijf van 15,6068 EUR, dan zal de dagelijkse ziekte-uitkering worden verminderd met een percentage dat per inkomensschijf wordt vastgesteld. De invloed op het bedrag van uw ziekte-uitkering wordt dus groter naarmate uw beroepsinkomen hoger is.

Het begrip “beroepsinkomen” is ruimer dan enkel het loon en omvat alle bezoldigingen of voordelen die de werknemer ontvangt in het kader van de aangepaste werkhervatting. Eindejaarspremies, aandelen in de winst, de 13e maand en andere gelijkaardige voordelen die jaarlijks worden uitbetaald, tellen echter niet mee.

Voorbeeld
U ontvangt een dagelijkse ziekte-uitkering van 69,23 EUR en krijgt toelating om een deeltijds aangepast werk te hervatten.
Het brutobedrag van het dagelijkse beroepsinkomen bedraagt 40,62 EUR. Daarvan moeten de socialezekerheidsbijdragen ten laste van de werknemer worden afgetrokken, zijnde
13,07%: 40,62 EUR - 5,31 EUR (13,07%) = 35,31 EUR.
• 1e schijf van 15,6068 EUR: 0% (geen vermindering)
• 2e schijf van 9,3641 EUR: 20%: 35,31 EUR - 15,6068 EUR = 19,7032 EUR (maximum 9,3641 EUR)
9,3641 EUR x 20 % = 1,8728 EUR
• 3e schijf van 9,3641 EUR: 50%: 19,7032 EUR - 9,3641 EUR = 10,3391 EUR (maximum 9,3641 EUR)
9,3641 EUR x 50 % = 4,6821 EUR
• 4e schijf hoger dan het totaal van de vorige schijven (hoger
dus dan 34,3350 EUR): 35,31 EUR - 34,3350 EUR = 0,975 x 75% = 0,7313 EUR

Totaal: 1,8728 EUR + 4,6821 EUR + 0,7313 EUR = 7,2862 EUR = bedrag van de vermindering.

Deeltijdse werkhervatting door zelfstandigen
Bent u na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid voldoende hersteld om het werk gedeeltelijk te hervatten, dan kunt u aan de adviserend geneesheer toestemming vragen om dit te doen zonder dat uw erkenning van arbeidsongeschiktheid stopt.
Als zelfstandige mag u pas opnieuw starten nadat u de goedkeuring kreeg van de adviserend geneesheer. Dit kan pas als u minstens één maand arbeidsongeschikt erkend bent.
De eerste zes maanden verandert uw uitkering niet. Vanaf de zevende maand tot 31 december van het derde kalenderjaar volgend op de begindatum van de toelating vermindert uw ziekte- of invaliditeitsuitkering met 10 procent. Daarna wordt uw beroepsinkomen van drie jaar voordien vergeleken met het grensinkomen uit de pensioensector zelfstandigen.

Gedeeltelijke werkhervatting en feestdagen
Betaalde feestdagen zijn voor rekening van de werkgever indien de feestdag binnen de eerste dertig dagen van de arbeidsongeschiktheid valt.
Feestdagen die tijdens een periode van gedeeltelijke werkhervatting na die termijn van dertig dagen vallen, zijn niet voor rekening van de werkgever. Ze behouden het karakter van de arbeidsongeschiktheid.

Gedeeltelijk werkhervatting en jaarlijkse vakantie
De periode van gedeeltelijke werkhervatting is niet gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie wat betreft de daggedeelten waarop de werkhervatter arbeidsongeschikt blijft.
Enkel de gepresteerde (halve) dagen binnen deze periode geven recht op vakantiedagen in het vakantiejaar dat volgt op het vakantiedienstjaar.

Wie het werk gedeeltelijk hervat in de vorm van volledige arbeidsdagen is bevoordeeld tegenover arbeidsongeschikten die dagelijks gedeeltelijk het werk hervatten:
• Voor de eersten worden de dagen van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld voor de eerste twaalf maanden van ongeschiktheid

• Wie slechts een gedeelte van de dag komt werken, is het andere gedeelte niet gelijkgesteld.

Dit houdt in dat er geen vakantiedagen worden opgebouwd in het andere daggedeelte waarin niet gepresteerd wordt.
De werknemer die het werk gedeeltelijk hervat in de vorm van volledige arbeidsdagen zal dus in het volgend jaar recht hebben op meer vakantiedagen en een hoger vakantiegeld.

Meer weten?
Neem contact op met uw ziekenfonds. Dat kan voor u berekenen welke invloed een eventuele werkhervatting heeft op het bedrag van uw ziekte-uitkeringen.
Het Riziv publiceerde een nieuwe brochure om werkgevers te helpen de benodigde (administratieve) inspanningen te leveren.
www.riziv.be.
www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/professional_life/PROTH_6/PROTH_6_1/PROTH_6_6_1.xml


Laatst bijgewerkt: mei 2023

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram