Adoptieverlof aanvraagen

Laatst bijgewerkt: juli 2022

nieuws De voorbije dagen hebben we het uitgebreid gehad over vaderschaps- en moederschapsverlof en ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof geldt ook voor ouders die een kindje hebben geadopteerd. Voor adoptieouders bestaat er eveneens een vorm van vaderschaps- en moederschapsverlof.
Tijdens de eerste drie kalenderdagen van het adoptieverlof ontvang je je normale loon. Tijdens de rest van het adoptieverlof ontvang je geen loon, maar wordt een uitkering toegekend via het ziekenfonds. Deze bedraagt 82 procent van het begrensd brutoloon met een maximum van 112,87 euro per dag.
Werknemers die adoptieverlof nemen, genieten een wettelijke bescherming tegen ontslag.
Je werkgever mag je niet ontslaan om redenen die verband houden met je adoptieverlof tijdens de 2 maanden vóór het adoptieverlof en tijdens de maand die volgt op het adoptieverlof

Indien de werkgever een andere reden aanvoert voor het ontslag, zal hij daarvan het bewijs moeten leveren. Als de werkgever je ontslaat zonder geldige reden, is hij verplicht om je 3 maanden loon te betalen, bovenop een eventuele vergoeding wegens contractbreuk.

Duur van het adoptieverlof
• maximum 6 weken wanneer het kind jonger is dan 3 jaar;
• maximum 4 weken wanneer het kind 3 jaar of ouder is.
• De maximumduur wordt verdubbeld (tot maximum 12 of 8 weken) wanneer je kindje een handicap van ten minste 66% heeft, of een aandoening heeft waarbij ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.
• Dit verlof moet opgenomen worden binnen twee maanden volgend op de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft.
• Het adoptieverlof moet opgenomen worden voordat het kind 8 jaar wordt.
• Het verlof moet in één keer worden opgenomen.
• Het adoptieverlof moet in volledige weken worden opgenomen en bedraagt dus minstens één week. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een periode van 2 weken en 3 dagen te nemen.
• De werknemer is niet verplicht om het maximaal aantal weken adoptieverlof op te nemen. Indien hij er voor kiest om slechts een gedeelte van het adoptieverlof op te nemen, dan moet dit verlof ten minste een week of een veelvoud van een week bedragen. Een werknemer kan dus geen verzoek indienen voor een adoptieverlof van b.v. 2 weken en 3 dagen.

Wie kan het adoptieverlof aanvragen?
• Het adoptieverlof geldt voor de ganse privé-sector en de contractuele personeelsleden in overheidsdienst. Wordt een kind geadopteerd door twee ouders die werknemer zijn, hebben beiden recht op adoptieverlof.
Voor statutair personeel in de overheidssector (vastbenoemden) en leraars het vrij onderwijs gelden aparte regels. Omtrent dit statuut kan het best informatie worden ingewonnen bij de eigen personeelsdienst.

Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten hebben geen recht op een adoptieverlof. Als zelfstandige in bijberoep moet u, wanneer u als loontrekkende adoptieverlof opneemt, gedurende deze periode ook de zelfstandige activiteit in bijberoep stopzetten.

Bij gelijktijdige adoptie van twee of meer kinderen is er slechts 1 keer recht op adoptieverlof van 6 (12) of 4 (8) weken.
Slechts indien de werknemer meerdere adoptiekinderen opneemt in zijn gezin waarvan de adopties op verschillende tijdstippen vallen (bijvoorbeeld met een tussenpoos van meerdere maanden of jaren), kan de werknemer telkens nieuw adoptieverlof vragen;

Hoe aanvragen?
• Dien een schriftelijke aanvraag in bij je ziekenfonds. Bij die aanvraag voeg je een attest van de gemeente, als bewijs dat je kind ingeschreven is in het rijksregister (of in het vreemdelingenregister) van de gemeente waar je woont.
• Breng je werkgever minstens 1 maand op voorhand op de hoogte via een aangetekende brief of door de overhandiging van een brief, waarvan het dubbel gehandtekend wordt door de werkgever als bewijs van ontvangst. Vermeld steeds het begin en het einde van het adoptieverlof.
• Bezorg je werkgever de documenten die het adoptieverlof bevestigen, ten laatste op het moment waarop het adoptieverlof aanvangt.
• Wanneer het ziekenfonds je aanvraag tot adoptieverlof ontvangt, zal het een inlichtingenblad voor de berekening van je uitkering opsturen. Dat moet je laten invullen door je werkgever.

Meer info:
www.werk.belgie.be
Bij uw ziekenfonds;
Bij het RIZIV: www.riziv.be

Lees ook: Ouderschapsverlof: duurtijd, opties, uitkering en aanvraag

Lees ook: Alles over geboorteverlof voor mee-ouders en vaders (vaderschapsverlof)
Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden.
Phonak

De impact van gehoorverlies op onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de gratis online hoortest.

Test nu je gehoor...

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram