Kunt u ontslagen worden als u lange tijd arbeidsongeschikt bent?

123-ontslag-contract-scheuren-jur-01-16.jpg

nieuws Kunt u een langere periode niet werken omdat u ziek bent, dan is dat zeker geen reden om te vrezen voor ontslag. Sinds 2014 is het niet langer mogelijk om een contract van onbepaalde duur te beëindigen enkel en alleen omwille van het feit dat de werknemer langdurig ziek is.
Ook al bent u lange tijd of geregeld afwezig, ziekte is geen geldige reden voor ontslag. Zolang u ziek bent, wordt uw arbeidsovereenkomst geschorst. U krijgt als werknemer (bediende of arbeider) eerst nog een maand uw loon uitbetaald door je werkgever, daarna valt u terug op een uitkering van het ziekenfonds. Maar dat verandert helemaal niets aan uw statuut: u blijft een werknemer.
Voor 1 januari 2014 was het als werkgever mogelijk de arbeidsovereenkomst van een arbeider of bediende na 6 maanden ononderbroken ziekte te beëindigen enkel en alleen omwille van het feit dat de werknemer langdurig ziek is.

Dit ontslagverbod is niet absoluut
De werkgever kan u wel om een andere reden ontslagen als u (langdurig of herhaaldelijk) ziek bent. Hij moet die reden dan uitdrukkelijk vermelden in de ontslagbrief.

Bijvoorbeeld:
• omwille van het gedrag en/of de geschiktheid van de werknemer (o.a. slechte prestaties, veelvuldige tekortkomingen…);
• omwille van economische noodwendigheden (o.a. gebrek aan werk, daling omzet…);
• wanneer de (langdurige of herhaalde afwezigheid) de organisatie van het werk of het productieproces in het gedrang brengt (omdat de zieke werknemer moet vervangen worden, andere werknemers bijkomende uren moeten presteren...).
De arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer kan dan beëindigd worden door het betalen van een verbrekingsvergoeding of door de werknemer een opzeggingstermijn te laten presteren. In dat laatste geval kan de opzeg pas beginnen wanneer de werknemer het werk hervat.

Medische overmacht bij definitieve arbeidsongeschiktheid
Indien de werknemer definitief ongeschikt is om de overeengekomen functie verder uit te oefenen, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst als automatisch ontbonden beschouwen zonder opzegging of betaling van een opzeggingsvergoeding wegens ‘medische overmacht’.
Dit is enkel mogelijk indien de definitieve arbeidsongeschiktheid ontegensprekelijk vastgesteld wordt door de arbeidsgeneesheer en indien er geen vervangingswerk is voor de werknemer.

Alleen voor contracten voor onbepaalde duur
Het ontslagverbod wegens ziekte geldt alleen voor werknemers met een contract van onbepaalde duur. Werknemers met een contract van bepaalde duur kunnen nog wel ontslagen worden wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
• Contract bepaalde duur > 3 maanden en ziekte minstens 6 maanden
De mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst na 6 maanden ziekte te beëindigen omwille van de langdurige ziekte, met betaling van een vergoeding, werd wel behouden bij arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur/bepaald werk van minstens 3 maanden. Aangezien de organisatorische impact van een langdurige ziekte op een overeenkomst voor bepaalde duur/bepaald werk vaststaat, wordt dit niet als discriminerend beschouwd.
De vergoeding is gelijk aan de resterende periode van de overeenkomst met een maximum van 3 maanden loon en na aftrek van het gewaarborgd loon dat betaald werd sinds het begin van de arbeidsongeschiktheid. Sedert 1 januari 2014 geldt dit niet enkel voor bedienden, maar ook voor arbeiders.
• Contract bepaalde duur < 3 maanden en ziekte minstens 7 dagen
Indien de overeenkomst gesloten werd voor een bepaalde duur/bepaald werk van minder dan 3 maanden, mag de werkgever bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van minstens 7 dagen (dus ten vroegste vanaf de 8ste dag) de overeenkomst van een bediende of arbeider stopzetten zonder vergoeding of opzeg.
Dit is enkel mogelijk indien de periode waarin een opzeg mag gegeven worden, verstreken is. Het gaat hier dus over de eerste helft van de arbeidsovereenkomst met een maximum van 6 maanden

Arbeidsongeschikt na opzeg
De werkgever kan het arbeidscontract onmiddellijk beëindigen indien een werknemer na kennisgeving van de opzeg ziek wordt.
In dit geval kan de werkgever de opzeg tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer omzetten in een onmiddellijke verbreking omwille van een geldige reden.
De werkgever moet dan wel een verbrekingsvergoeding betalen die overeenstemt met de nog te presteren opzeggingstermijn. De duur van de arbeidsongeschiktheid is hierbij niet van belang (dus ook bij arbeidsongeschiktheid van minder dan 6 maanden).
Belangrijk om te weten is dat de werkgever wel het gewaarborgd loon, dat betaald werd sinds het begin van de arbeidsongeschiktheid, mag aftrekken van die verbrekingsvergoeding

Wat bij onrechtmatig ontslag wegens ziekte?
Vermoedt u dat u ontslagen wordt door uw ziekte? Dan kunt u een schadevergoeding vorderen. Deze bedraagt normaal 6 maanden loon bovenop de normale ontslagvergoeding.
Het is meestal echter zeer moeilijk om te bewijzen dat u wegens ziekte werd ontslagen. Laat u in zo'n geval zeker bijstaan door een advocaat of een specialist bij de vakbond.

Laatst bijgewerkt: januari 2016

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram