Wanneer moet u geen veiligheidsgordel dragen in de auto?

nieuws Volgens de wegcode moet iedereen in een auto of bus op plaatsen uitgerust met veiligheidsgordels, deze ook dragen. Het niet dragen of het onoordeelkundig gebruik van de veiligheidsgordel eist jaarlijks een honderdtal mensenlevens.

In sommige gevallen kunt u om medische redenen vrijgesteld worden van de gordelplicht. In ons land zouden zowat 300.000 mensen zonder gordel mogen rijden.

In welke gevallen kan men van de draagplicht van de veiligheidsgordel worden vrijgesteld?

Een vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel kan worden toegestaan naar aanleiding van gewichtige medische tegenindicaties voor het dragen van de veiligheidsgordel. Het gaat onder meer om ernstige problemen met ribben, longen en het strottenhoofd. Noch op het attest dat wordt ingevuld door de dokter noch op de vrijstellingskaart zelf wordt melding gemaakt van de medische tegenindicatie die ten grondslag ligt aan de vrijstelling.
De beoordeling van de aandoeningen die beschouwd worden als gewichtige medische tegenindicaties gebeurt door de arts die belast is met het opstellen van een doktersattest.
Er bestaat geen wettelijke lijst van aandoeningen waarvoor een vrijstelling van de gordel kan worden toegestaan. Het is aan de dokter om te oordelen of er een medische reden is om iemand vrij te stellen van het dragen van de gordel. Er bestaat evenmin een wettelijke lijst van aandoeningen waarvoor geen vrijstelling kan worden verleend.

Waar kunt u een vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel verkrijgen?

Artsen mogen zelf geen attesten meer afleveren. De vrijstelling moet schriftelijk worden aangevraagd bij:
FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Directie Vergunningen en Rijbewijzen
Dienst Rijbewijzen
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Een modelaanvraag kunt u vinden op www.mobilit.fgov.be/ of aanvragen bij de FOD Mobiliteit.
Ook op het gemeentehuis kunt u het modelformulier aanvragen.
Voor de gevallen die door een doktersattest worden gestaafd, wordt naargelang van het geval een vrijstelling voor een beperkte of onbeperkte termijn afgegeven.

Wanneer en waar kan ik een duplicaat van mijn vrijstellingskaart verkrijgen?

Een duplicaat van de vrijstellingskaart voor de draagplicht van de veiligheidsgordel kunt u verkrijgen in geval van verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging (van de vermeldingen op de kaart waardoor deze onleesbaar is geworden). Om dit duplicaat te verkrijgen, moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij de bevoegde dienst, zijnde de Dienst Verkeersreglementering van de Directie Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer, City Atrium, Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel. Deze schriftelijke aanvraag moet alle gegevens over de identiteit en het adres van de aanvrager bevatten, alsook de redenen waarom dit duplicaat wordt aangevraagd. Voor de aanvraag van een duplicaat is er geen nieuw doktersattest vereist.

Als ik houder ben van een vrijstellingskaart voor een beperkte termijn, hoe kan ik dan een hernieuwing van deze vrijstellingskaart voor de draagplicht van de veiligheidsgordel verkrijgen?

De aanvraag tot hernieuwing van een vrijstelling met beperkte termijn komt neer op het indienen van een nieuwe aanvraag tot vrijstelling. De voorwaarden zijn dus dezelfde als bij het indienen van de eerste aanvraag, namelijk: u dient bij de bevoegde overheidsdienst.

Kan ik mijn vrijstellingskaart voor de draagplicht van de veiligheidsgordel ook in het buitenland gebruiken?

Alle lidstaten van de Unie hebben maatregelen genomen om het gebruik van het Europese model van de vrijstellingskaart op hun grondgebied toe te laten. Om geldig te zijn in de andere lidstaten van de Europese unie moet de vrijstellingskaart overeenstemmen met het Europese model. De houders van een vrijstellingskaart die werd afgegeven vóór 1 september 1996 en die deze willen omruilen voor een Europees model, moeten hun vrijstellingskaart terugsturen en een duplicaat aanvragen.

Meer info
www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/veiligheidsgordel/
http://bivv.be/nl/nieuws/detail/vrijstelling-van-gordeldracht.-wanneer

Laatst bijgewerkt: juli 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram