Verlof voor mantelzorgers vanaf 1 oktober 2019

123-mantelzorg-senior-thuiszorg-08-19.png

nieuws

Op 1 oktober 2019 treedt een nieuwe vorm van verlof in werking: het verlof voor mantelzorgers. Dit is een thematisch verlof dat kan worden toegekend aan een werknemer die erkend is als mantelzorger.

Wie kan worden erkend als mantelzorger?

Een mantelzorger is een de persoon die een persoon met een zorgbehoefte voortdurend of regelmatig helpt of ondersteunt.

Om als mantelzorger te worden erkend, moet aan de volgende cumulatieve voorwaarden worden voldaan:
  • een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd hebben met de geholpen persoon;
  • een bestendig en daadwerkelijk verblijf in België hebben;
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
De mantelzorger moet de bijstand en hulp bovendien niet-beroepshalve, kosteloos en in samenwerking met ten minste een professionele zorgverlener verstrekken. Hij moet tot slot rekening houden met het levensproject van de geholpen persoon.

Om als dusdanig te worden erkend moet de mantelzorger, met het akkoord van de geholpen persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger, een erkenningsaanvraag indienen bij het ziekenfonds door middel van een verklaring op erewoord.

Vorm en duur

Het verlof voor mantelzorger kan worden opgenomen onder de vorm van:
  • een volledige schorsing van de prestaties;
  • een vermindering tot een halftijdse baan;
  • een vermindering met 1/5.
Alleen de voltijdse werknemer kan zijn arbeidsprestaties met 1/2 of 1/5 verminderen. De deeltijdse werknemer kan zijn prestaties alleen volledig schorsen.
Een Koninklijk Besluit kan echter bepalen onder welke voorwaarden de deeltijdse werknemer zijn arbeidsprestaties met 1/5 of tot de helft van een normale voltijdse betrekking kan verminderen.

In geval van volledige schorsing van de prestaties bedraagt de duur van het verlof één maand per zorgbehoevende persoon.
Een Koninklijk Besluit kan de duur van deze periode evenwel verlengen tot maximaal 6 maanden.
De duur van het recht op volledige schorsing van de prestaties bedraagt in ieder geval maximaal 6 maanden over de volledige beroepsloopbaan.

In geval van vermindering van de prestaties met 1/2 en 1/5 bedraagt de duur van het verlof 2 maanden per zorgbehoevende persoon.
Een Koninklijk Besluit kan de duur van deze periode evenwel verlengen tot maximaal 12 maanden.
De duur van het recht op de vermindering van de prestaties (1/2 en 1/5) bedraagt in ieder geval maximaal 12 maanden over de volledige beroepsloopbaan.

Aanvraagprocedure
De werknemer die zijn recht op verlof wenst uit te oefenen, moet zijn werkgever ten minste 7 dagen voor de aanvangsdatum van het verlof schriftelijk op de hoogte brengen, tenzij de partijen schriftelijk een andere termijn overeenkomen.

In zijn aanvraag moet hij de periode vermelden waarvoor hij het verlof wenst te bekomen. Hij moet ook het bewijs bijvoegen van de erkenning van zijn hoedanigheid van mantelzorger van de zorgbehoevende persoon.

De kennisgeving kan gebeuren door de overhandiging van een geschrift aan de werkgever (waarbij deze laatste een duplicaat tekent als bericht van ontvangst) of bij middel van een aangetekend schrijven dat geacht wordt ontvangen te zijn de 3e werkdag na de afgifte ervan bij de post.

Uitkeringen
De werknemer die een recht op verlof voor mantelzorger inroept, kan aanspraak maken op onderbrekingsuitkeringen.

Een Koninklijk Besluit moet nog het bedrag van deze uitkeringen en de andere toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten bepalen.

Bij ontstentenis van zo’n Koninklijk Besluit gelden voor de onderbrekingsuitkeringen de bedragen, de voorwaarden en de toekenningsregels die voor het verlof wegens medische bijstand van toepassing zijn.

De werknemer die een verlof voor mantelzorger opneemt, geniet bescherming tegen ontslag, net zoals de werknemers die een ander thematisch verlof opnemen.

Bron
www.maggiedeblock.be/mantelzorgers-krijgen-erkenning-en-betaald-verlof/
www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/infoflashes/verlof-voor-mantelzorgers-binnenkort-realiteit


Laatst bijgewerkt: augustus 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram