ad

Ook vaders hebben recht op ouderschapsverlof

Laatst bijgewerkt: april 2011
man-pasgeb-170_400_030.jpg

nieuws Vaderschaps- en ouderschapsverlof worden vaak met elkaar verward. Het vaderschapsverlof waarover we het gisteren hadden slaat op 10 dagen verlof die de vader kan nemen in de 4 maanden na de geboorte van een kind.
De term ‘ouderschapsverlof’ slaat op het recht van elke moeder én elke vader om 3 maanden voltijds verlof op te nemen per kind. Elke werknemer kan het ouderschapsverlof opnemen vanaf de geboorte van zijn kind. Dit verlof moet een aanvang nemen voor het kind 12 jaar wordt

Ouderschapsverlof kan worden opgenomen in 3 verschillende formules: voltijds, halftijds en 1/5. Je kan het verlof ineens opnemen of in stukken en in verschillende formules. Concreet door bijvoorbeeld 1 maand voltijds verlof op te nemen en nadien 10 in ‘1/5de -regime’.
Een overstap van de ene regeling naar een andere is mogelijk.
Wanneer je het verlof halftijds opneemt, moet je dit systeem wel gedurende minstens 2 maanden aanhouden. Wanneer je het systeem van een vijfde kiest, dan moet je dit gedurende minstens 5 maanden aanhouden.

Indien je ouderschapsverlof neemt, heb je recht op een maandelijkse uitkering van de RVA. Voor voltijdse werknemers die voltijds thuis blijven, bedraagt de uitkering 741,40€ euro (bruto) per maand (bedragen september 2010). Indien je deeltijds ouderschapsverlof neemt (dus gespreid over 6 of 15 maanden), krijg je een gedeelte van dat bedrag. In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden betaalt de Vlaamse Gemeenschap, bovenop de uitkering van de RVA, een aanmoedigingspremie. Vraag de aanmoedigingspremie aan bij de Vlaamse overheid. De aanmoedigingspremie vraag je aan ten laatste 6 maanden na de start van het ouderschapsverlof. Het aanvraagformulier vind je op www.werk.be/wn/aanmoedigingspremies/.

Je ontvangt nog steeds kinderbijslag. Het ouderschapsverlof telt niet mee voor de berekening van vakantiegeld en eindejaarspremie

Wie heeft recht op ouderschapsverlof?
• In de privé-sector heeft elke werknemer het recht om ouderschapsverlof te nemen. Dat geldt ook voor het statutair en contractueel personeel van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties en federaties van gemeenten en de openbare inrichtingen en de publiekrechtelijke verenigingen die afhangen van deze besturen.
Indien je bij de overheid of in het onderwijs werkt, informeer je je best bij je personeelsdienst om de voorwaarden voor ouderschapsverlof te weten te komen.

• Zowel de vader als de moeder kunnen van dit recht gebruik maken voor hetzelfde kind. Je kunt het ouderschapsverlof aanvragen vanaf de geboorte van het kind tot het kind 12 jaar is.

• Om een ouderschapsverlof te kunnen genieten, moet er een verwantschapsband zijn met het kind waarvoor de onderbreking of de vermindering van de prestaties wordt gevraagd. Concreet hebben enkel de biologische ouders recht op het ouderschapsverlof voor hun kind(eren).
Ook in geval van adoptie is er een recht op ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof loopt vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het kind twaalf jaar wordt.

• Om recht te hebben op ouderschapsverlof moet je in de vijftien maanden voorafgaand aan je aanvraag gedurende twaalf maanden in dienst zijn van je werkgever. Deze anciënniteitsverplichting is niet van toepassing op ambtenaren en leraars.

• Als je voltijds ouderschapsverlof neemt, speelt het geen rol of je voltijds of deeltijds werkt. Als je deeltijds ouderschapsverlof neemt en dus overstapt naar een halftijdse of viervijfde tewerkstelling, moet je wel voltijds werken

Hoe aanvragen?
• Breng je werkgever minstens 2 en hoogstens 3 maanden vooraf op de hoogte via een aangetekende brief of een brief die je afgeeft in ruil voor een ontvangstbewijs. Vermeld in de brief de begin- en einddatum van het ouderschapsverlof, evenals de formule waarvoor je kiest (voltijds of uitgesplitst in maanden).
• Verwittig de RVA door middel van een aanvraagformulier (formulier C61 ad hoc, volledig ingevuld door je werkgever), ten laaste 2 maanden na het begin van de werkonderbreking.
• De werkgever kan, tijdens de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving, de aanvang van de loopbaanonderbreking uitstellen voor redenen die betrekking hebben op de werking van de onderneming. Dit uitstel is echter beperkt tot maximaal zes maanden.
Vanaf de schriftelijke aanvraag tot twee maanden na het einde van het verlof ben je beschermd tegen ontslag. Ontslag kan enkel om een dringende en voldoende reden.

Meer info:
www.werk.belgie.be
www.rva.be
ad


pub