ad

Wilsverklaring euthanasie (officiële registratie)

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

dossier Vanaf 1 september 2008 is het mogelijk een officiële ‘wilsverklaring euthanasie’ te laten registreren bij het gemeentebestuur. Wie zijn / haar wilsverklaring wil laten registreren, kan daarvoor een passend formulier verkrijgen op de dienst burgerlijke stand van de gemeente.
Daarin kan elke handelsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige laten opnemen dat hij/zij euthanasie wil als ze in een onomkeerbaar coma zou terechtkomen. Dat signaal komt dan in de computers van Volksgezondheid, samen met de adressen van vertrouwenspersonen die zijn aangewezen. Artsen kunnen dan nagaan of een patiënt een wilsverklaring heeft en wie de vertrouwenspersoon is.
Wat nieuw is dat men de verklaring voortaan kan registreren bij de gemeente. Men moet het document afgeven op de gemeente, die het dan overmaakt aan een nationale databank. (zie verder bij ‘registratie’)

zie ook artikel : Euthanasie: 30 vragen

Duur van de wilsverklaring

brief-euthan-400-250.jpg
De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring.

Waaruit bestaat een 'wilsverklaring'?

De wilsverklaring zelf, mag met de hand worden geschreven of getypt en bestaat uit twee delen. Een eerste deel is samengesteld uit gegevens die verplicht in elke wilsverklaring moeten worden opgenomen. Een tweede deel heeft betrekking op facultatieve gegevens. De wilsverklaring dient naar inhoud en vorm correct te worden ingevuld, daar ze anders als niet rechtsgeldig kan aanzien worden.

De 'wilsverklaring euthanasie' slaat alleen op 'een situatie van een onomkeerbaar coma'. In alle andere situaties - dementie, verlies van communicatiemogelijkheden, omkeerbaar coma - is de verklaring waardeloos. Het officiële formulier laat ook geen nuanceringen toe die veel mensen wel in zo'n document willen (geen reanimatie, geen kunstmatige beademing, en zo).

Wat uitleg bij het invullen van het document:

bij Rubriek I. Verplichte gegevens

A. Voorwerp van de wilsverklaring
:

Hier neemt u over wat voor u van toepassing is:
• Indien u voor het eerst een wilsverklaring schrijft, neemt u de tekst na het eerste (*) over;
• Indien u later (binnen vijf jaar na datum van de registratie) wenst te herbevestigen, neemt u het tweede (*) en vult u de datum van registratie in;
• Wenst u een aantal gegevens te wijzigen (b.v. adres, getuigen, vertrouwenspersoon, ...), dan kunt u het derde (*) gebruiken;
• U kan op ieder moment uw wilsverklaring intrekken; hiervoor gebruikt u het vierde (*).

Het is wel noodzakelijk dat u iedere keer alle gegevens opnieuw overschrijft, of het nu gaat om een herbevestiging, een herziening of een annulering (intrekking) van de wilsverklaring.

bij B. Persoonlijke gegevens:

De hoofdverblijfplaats en het volledig adres zijn in de meeste gevallen dezelfde. Uitsluitend wanneer u het meest verblijft op uw tweede adres (b.v. student, tweede woonst,...) dient u beide te vermelden.
Uw identificatienummer in het Rijksregister kunt u terugvinden op:
• uw SIS-kaart
• uw loon- of pensioenfiche
• uw belastingsbrief
• eventueel op de achterzijde van uw identiteitskaart

bij C. Kenmerken van de wilsverklaring :
Deze tekst neemt u gewoon over.

bij D. De getuigen :
Functie: door ondertekening bevestigen de getuigen dat betrokken de wilsverklaring vrijwillig heeft ingevuld, en beschikkend over al zijn verstandelijke vermogens. Hij / Zij wordt niet wordt verder niet betrokken.
U vult alle gegevens voor beide getuigen in.

Voor hoofdverblijfplaats en volledig adres -> zie B. Persoonlijke gegevens
Identificatienummer in het Rijksregister-> zie B. Persoonlijke gegevens
Eventuele graad van verwantschap: één van de twee getuigen mag geen materieel belang hebben bij uw overlijden !

bij Rubriek II. Facultatieve gegevens

A. De eventueel aangewezen vertrouwenspersonen
:

Functie: het op de hoogte brengen van de behandelende arts van de wil van de patiënt.

Naargelang u één of meerdere vertrouwenspersonen heeft, gebruikt u enkelvoud of meervoud bij het opschrijven van de gegevens.
Bij 1), 2),... geeft u de gevraagde informatie zoals bij Rubriek I, B. Persoonlijke gegevens

 bij:

B. Gegevens weer te geven door de persoon die fysiek blijvend niet in staat is en wilsverklaring op te stellen en te tekenen

Dit gedeelte dient uitsluitend vervolledigd te worden wanneer u zelf niet in staat bent de informatie eigenhandig te schrijven / vervolledigen.

Er dient een ondertekend en gedateerd medisch getuigschrift van de behandelend geneesheer te worden bijgevoegd waarin wordt vermeld welke de precieze reden is waarom u de wilsverklaring niet eigenhandig kon schrijven / vervolledigen.

De persoonlijke gegevens van de door u aangewezen persoon die uw wilsverklaring schriftelijk vastlegt, moeten op dezelfde wijze als die van de getuigen (zie: Rubriek I., D. De getuigen) worden ingevuld.

 

U sluit uw wilsverklaring af met de datum en de plaats waar ze is opgesteld, in te vullen.

Wie tekent de wilsverklaring?
• Uzelf (of indien dit onmogelijk is, de aangewezen persoon die in uw plaats de verklaring heeft opgesteld);
• de twee getuigen;
• de vertrouwenspersoon of vertrouwenspersonen.
• Iedere ondertekenaar zet de datum bij de handtekening en ook zijn/haar hoedanigheid: de verzoeker (u of de door u aangewezen persoon indien uzelf niet meer kan tekenen), de twee getuigen en de vertrouwenspersoon of vertrouwenspersonen.
• U dient een (origineel) exemplaar voor alle betrokken partijen te voorzien: u zelf, elk van uw twee getuigen, uw vertrouwenspersoon (indien verschillend van getuige) en uw behandelend geneesheer

Registratie

Voor de registratie van uw officiële wilsverklaring heeft u twee getuigen nodig, die het document mee ondertekenen. U kan ook de gegevens van een vertrouwenspersoon invullen, die onmiddellijk op de hoogte gebracht wordt indien u zich in een toestand bevindt waarin de wilsverklaring van toepassing zou kunnen zijn. De aanwijzing van een vertrouwenspersoon is niet verplicht, de aanwijzing van twee getuigen is wél verplicht.

U kan een wilsverklaring laten registreren voor uzelf, maar er is ook een mogelijkheid voorzien dat u een wilsverklaring opstelt en aanbiedt ter registratie voor een persoon die fysiek niet bekwaam is om een wilsverklaring op te stellen en/of te ondertekenen.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt het bericht via de diensten van het Rijksregister over aan FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu die het in een centrale gegevensbank registreert en bewaart.

De arts die zich in een dergelijke situatie bevindt, kan de centrale gegevensbank raadplegen om na te gaan of er voor zijn patiënt een wilsverklaring bestaat. Op de raadpleging van de gegevensbank houdt de Federale Controle- en Evaluatiecommissie toezicht.
Niemand is verplicht zijn wilsverklaring te laten registreren. Als uw naam niet in de databank voorkomt, is er nog geen zekerheid dat u geen wilsverklaring hebt.

meer info: www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/Endoflife/Euthanasia/index.htm


Men kan een persoonlijke wilsverklaring ook zelf opstellen en deze heeft meer mogelijkheden om persoonlijke wilsverklaringen te uiten. Deze gegevens zijn niet in een databank opgenomen (alleen de officiële registratie Wilsverklaring euthanasie zijn opgenomen in de gegevensbank).

zie ook artikel : Wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde
ad


pub