Nieuwe methode ondersteunt borstkankerpatiënten bij terugkeer naar werk

Laatst bijgewerkt: januari 2017
123-vr-logo-borstca-blij-01-17.jpg

nieuws De draad weer oppikken na borstkanker is niet eenvoudig. Voor veel vrouwen tussen 20 en 65 jaar is opnieuw gaan werken een belangrijk aspect van dat nieuwe leven na de ziekte. Toch wordt daar momenteel bitter weinig aan besteed in de hulpverlening en revalidatie. Een doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven brengt de problemen in kaart en stelt oplossingen voor.

Jaarlijks krijgen ongeveer 10.000 jonge vrouwen in België te horen dat ze borstkanker hebben. De screening en behandeling zijn de laatste jaren sterk verbeterd, waardoor ook de overlevingskansen sterk toenamen. De ziekte zelf en de behandeling ervan hebben echter nog heel wat gevolgen, zowel fysiek als psychologisch. De patiënten zitten na hun genezing met heel wat vragen over hoe ze de draad van hun leven weer kunnen oppikken.

Voor borstkankerpatiënten is het bijvoorbeeld niet altijd gemakkelijk om na de behandeling opnieuw aan de slag te gaan in een gelijkaardige functie of met een gelijkaardige werkbelasting als voordien.

Ergotherapie
Op basis van deze probleemstelling ontwikkelde Huget Désiron, van de eenheid Omgeving en Gezondheid KU Leuven, een ergotherapeutische interventie waarbij de ergotherapeut tussenkomt om zowel de noden van de patiënt als knelpunten bij de werkgever in kaart te brengen. Een dergelijke interventie ondersteunt de patiënte om weer aan het werk te gaan, waardoor ook haar levenskwaliteit verhoogt. Dit is uniek in België en de ons omringende landen.

Désiron deed voor haar onderzoek diepte-interviews waarmee ze de inzichten en verwachtingen van ervaren ergotherapeuten en deskundigen in de oncorevalidatie verzamelde. Zo kreeg ze een goed idee van de beschikbare ondersteuning en pijnpunten in de Belgische gezondheidszorg bij de werkhervatting van borstkankerpatiënten.
Désiron legde dat overzicht naast de noden die ze te horen kreeg van patiënten. Ze bracht ook in kaart welke actoren betrokken moeten worden bij de ondersteuning van deze vrouwen. Op basis van al deze informatie ontwikkelde ze een ergotherapeutische interventie.

De methode die Huget Désiron ontwikkelde, bestaat uit vijf fases.
• In een eerste stap gaat de ergotherapeut samen met de patiënt na wat zij kan, mag en wil doen op het werk, en wordt ook bekeken wat de werkgever verwacht en wat er nodig is om het werk te kunnen uitvoeren.
• In een tweede fase worden deze twee overzichten met elkaar vergeleken om mogelijke conflicten aan het licht te brengen.
• Nadien komen er concrete voorstellen op tafel over hoe het werk hervat zal worden. Kunnen alle partijen zich vinden in deze nieuwe regeling? Is daar bijkomende therapie voor nodig?
• Deze voorstellen worden in een vierde fase in een actieplan gegoten met heldere omschrijvingen van wat op welk moment nodig is om het werk te kunnen hervatten.
• Op het einde van dit traject gaat de patiënte effectief weer aan het werk en wordt op basis van de ervaringen van alle betrokken partijen bijgestuurd waar nodig.

Deze nieuwe methode wordt nu met de hulp van Kom op tegen Kanker uitgetest in de praktijk. Dat project loopt tot oktober 2017. Er zal ook gekeken worden hoe deze interventie kan toegepast worden bij de werkhervatting van andere kankerpatiënten.
pub