ad

Wanneer hebt u recht op een mantelzorgpremie?

Laatst bijgewerkt: oktober 2015
123-senior-mantelzorg-verzorg-170-10.jpg

nieuws Verzorgt u een familielid of vriend die tijdelijk of permanent hulpbehoevend is, bijvoorbeeld door een fysieke of verstandelijke beperking of door een psychische aandoening? Dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een financiële tegemoetkoming. Misschien hebt u ook recht op (tijdelijk) verlof.

1. Vlaamse zorgvergoeding voor mantel- en thuiszorg
Mensen die veel verzorging nodig hebben kunnen van de Vlaamse Zorgverzekering een maandelijkse toelage krijgen voor het betalen van de niet-medische kosten (waaronder mantelzorg) wanneer ze in hun thuismilieu verblijven. Het thuismilieu is de plaats waar de zorgbehoevende effectief woont of inwoont, dit kan dus ook een serviceflat, kortverblijf, dagverzorgingscentrum, enzovoort, zijn.

Die vergoeding bedraagt maandelijks 130 euro.
Om deze vergoeding te krijgen, hebt u een attest van zorgbehoevendheid nodig. Dit wordt meestal opgesteld door een maatschappelijk werker van de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds, de dienst voor gezinszorg of het OCMW.
De zorgbehoefte kan zich situeren op fysisch, psychisch, huishoudelijk of sociaal-ondersteunend vlak. Op elk van deze vlakken wordt nagegaan hoe zorgbehoevend de betrokkene is en daar wordt dan een score, in de vorm van punten, aan toegekend.
U hebt recht op een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering indien u minimum 35 punten scoort op de Bel-schaal. De BEL-profielschaal is niet de enige schaal op basis waarvan u een attest kan verkrijgen. Soms beschikt u bijvoorbeeld reeds over een geschikt attest en dan kunt u rechtstreeks uw aanvraag indienen bij uw zorgkas.
Indien u aan de voorwaarden voldoet, hebt u recht op een vergoeding vanaf de eerste dag van de vierde maand die volgt op de datum van uw aanvraag. Wanneer u dus uw aanvraag in de loop van de maand januari bij de zorgkas indient, krijgt u vanaf 1 mei een vergoeding.
Meer informatie vindt u bij uw ziekenfonds of op de website www.vlaamsezorgverzekering.be.

2. Gemeentelijke mantelzorgpremies
Naast de Vlaamse zorgvergoeding, geven veel steden en gemeenten ook een zogenaamde gemeentelijke mantelzorgpremie.
Een gemeentelijke mantelzorgpremie is een bedrag dat maandelijks of jaarlijks wordt toegekend aan een mantelzorger. De voorwaarden om een premie te krijgen, verschillen van gemeente tot gemeente.
• De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt toegekend aan de zorgbehoevende of aan de mantelzorger. Het is het gemeentebestuur die kiest aan wie welk bedrag wordt gegeven en wanneer dit gebeurt.
• In tegenstelling tot de Vlaamse Zorgvergoeding, die alleen mag besteed worden aan de niet-medische kosten van de zorgbehoevende persoon, mag de mantelzorgpremie vrij besteed worden.
Niet elke gemeente heeft een mantelzorgpremie. Om te weten of zo'n mantelzorgpremie in uw gemeente bestaat, kunt u contact opnemen met het gemeentebestuur of het OCMW. Ook uw ziekenfonds kan u informeren of zo'n premie in uw gemeente bestaat en of u er recht op heeft.

3. Andere maatregelen

Tijdskrediet of loopbaanonderbreking
Bent u werknemer of ambtenaar? Om voor een zieke te zorgen kunt u uw beroepsloopbaan gedurende een bepaalde periode volledig of gedeeltelijk onderbreken. U maakt dan gebruik van het tijdskrediet als u in de privésector werkt, van de gewone loopbaanonderbreking als u in de openbare sector werkt.
Meer info
http://www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/tijdskrediet-de-privesector
http://www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/loopbaanonderbreking-de-openbare-sector

Verlof voor medische bijstand
Als u voor een zwaar ziek familielid wilt zorgen, kunt u ‘verlof voor medische bijstand’ nemen. Verwar de thematische verloven niet met het tijdskrediet of de ‘gewone’ loopbaanonderbreking, want daarvoor zijn er andere regels en voorwaarden.
Tijdens uw verlof voor medische bijstand ontvangt u van de RVA een vervangingsinkomen. Bovendien hebt u mogelijk ook recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie.
• U kunt verlof voor medische bijstand opnemen voor
de personen met wie u samenwoont
familieleden tot de tweede graad: kinderen, ouders, broers en zussen, grootouders, kleinkinderen ...).
• U kunt uw verlof voor medische bijstand opnemen in periodes van 1 tot 3 maanden.
• Als u helemaal niet werkt, kunt u in totaal maximaal 12 maanden verlof krijgen.
• Als u halftijds of 4/5 werkt, kunt u in totaal maximaal 24 maanden verlof krijgen.
Als u alleenstaand bent en moet zorgen voor een kind (jonger dan 16) die in het ziekenhuis is opgenomen,
dan wordt die maximumperiode verdubbeld
dan kunt u het verlof ook per week opnemen.
Meer info
www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/verlof-voor-medische-bijstand
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18

Palliatief verlof
Als werknemer uit de privé- of openbare sector hebt u recht op een vol- of deeltijds loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand op medisch, administratief, sociaal en psychologisch vlak aan een ongeneeslijk zieke of terminale persoon. De patiënt hoeft geen familielid te zijn.
U hebt recht op één maand loopbaanonderbreking. Deze periode kunt u met één maand verlengen. U kunt uw palliatief verlof wel verlengen met een gewone loopbaanonderbreking.
U krijgt tijdens uw palliatief verlof een maandelijkse uitkering. Deze uitkering kan onder bepaalde voorwaarden aangevuld worden met een Vlaamse Aanmoedigingspremie.
Meer info
www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/palliatief-verlof
www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20

Aanmoedigingspremie
Wanneer u een verlof voor medische bijstand, tijdskrediet (privésector) of loopbaanonderbreking (openbare sector) neemt, krijgt u meestal een onderbrekingsuitkering van de RVA. In sommige gevallen vult de Vlaamse Overheid deze uitkering aan met een aanmoedigingspremie.
Alle informatie over deze aanmoedigingspremie vindt u op de website van de Vlaamse overheid:
Meer info
www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/aanmoedigingspremie-voor-tijdskrediet-loopbaanonderbreking
www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies

Palliatief forfait
Palliatieve patiënten die thuis verzorgd worden, hebben recht op een palliatief forfait. Deze premie is een forfaitair bedrag (647,16 euro) en kan twee keer aangevraagd worden. Dit forfait kunt u via uw huisarts aanvragen.

Verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
Als mantelzorger kunt u voor algemeen advies en informatie terecht bij een vereniging voor gebruikers en mantelzorgers.
Er zijn in Vlaanderen en Brussel 6 verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers. Gebruikers en mantelzorgers kunnen zich gratis lid maken van zo’n verenging. Deze 6 verenigingen zijn erkend door Zorg en Gezondheid.

1. Steunpunt Mantelzorg
Sint Jansstraat 32-38 - 1000 Brussel
T: 02 515 03 94
E: steunpunt.mantelzorg@socmut.be
www.steunpuntmantelzorg.be
2. Liever Thuis LM
Livornostraat 25 - 1050 Elsene
T: 02 542 87 09
E: lieverthuis@mut400.be
www.lieverthuislm.be
3. Ziekenzorg van de Christelijke Mutualiteiten
Haachtsesteenweg 579/40 - 1031 Schaarbeek
T: 02 246 47 81
www.cm.be
4. Ons Zorgnetwerk
Remylaan 4B - 3018 Wijgmaal
T: 016 24 49 49
E: onszorgnetwerk@kvlv.be
www.onszorgnetwerk.be
5. OKRA-ZORGRECHT van OKRA, trefpunt 55+
Bezoekadres: Haachtsesteenweg 579 - 1030 Schaarbeek
Postadres: Postbus 40 - 1031 Brussel
T: 02 246 57 72
E: zorgrecht@okra.be
www.okra.be
6. S-Plus Mantelzorg
Sint Jansstraat 32-38 - 1000 Brussel
T: 02 515 02 63
E: mantelzorg@s-plusvzw.be
www.s-plusvzw.be/mantelzorg
ad


pub