Bescherming van de privacy

Laatst bijgewerkt: mei 2019
123-comp-veiligh-passw-privacy-04-18.jpg

nieuws

Algemene informatie

De website Gezondheid.be is in eigendom en beheer van Gezondheid NV.

Verzameling en registratie van persoonsgegevens

In principe kan u deze site gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen van de site of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt.

Bezoekers van deze site kunnen zich via deze site registreren. Door registratie op deze site zijn de persoonsgegevens automatisch toegankelijk voor Gezondheid NV en kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met derden.

De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres, geboortedatum, emailadres, telefoon, etc.) die bezoekers bij de registratie ingeven, worden opgenomen en verwerkt in het klantenbestand van Gezondheid NV.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang tot de site van Gezondheid NV of delen ervan wordt ontzegd.

Minderjarigen

Gezondheid NV let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders en voogden aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Gezondheid NV zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Gezondheid NV moedigt minderjarigen die de website van de groepsmaatschappijen bezoeken aan, hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Gezondheid NV door te sturen.

Gezondheid NV moedigt minderjarigen aan die zich wensen te registreren om het privacybeleid van Gezondheid NV tezamen met hun ouders of voogden aandachtig te lezen alvorens zich op deze website te registreren.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem i.p.v. hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij hen aan enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Gezondheid NV nodig zijn.

Minderjarigen kunnen op elk moment hun persoonlijke gegevens inzien, verbeteren en zich tegen het gebruik hiervan verzetten, zulk op eenvoudig verzoek gericht aan Gezondheid NV gebruik makende van het registratieformulier.

De toestemming van de ouders of van voogden is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen en aankopen van de producten die door Gezondheid NV via de websites zijn aangeboden. Abonnementen en verkopen van producten zijn onderworpen aan de gebruiks- en verkoopsvoorwaarden van de Corelio-groep zoals beschreven op deze website.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen van Gezondheid NV (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten, en andere). De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Gezondheid NV zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

Gezondheid NV bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde diensten zoals het online portefeuillebeheer aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo is online portefeuille-opvolging en soortgelijke dienstverlening maar mogelijk van zodra u de desbetreffende informatie invoert in onze databanken.

Doorgeven van gegevens binnen de Corelio/Rossel-groep

Aangezien tussen de diverse websites van de bedrijven binnen de groep Corelio en Rossel linken bestaan zijn de persoonsgegevens van de bezoekers automatisch toegankelijk voor de bedrijven van de groep Corelio en Rossel, die er kunnen van gebruik maken voor onder meer redactionele initiatieven, marktstudies, acties, gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. producten en diensten, en andere tenzij de bezoeker zich daartegen uitdrukkelijk verzet.

Doorgeven van gegevens aan derden

Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer. De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

De bedrijven van de groep Corelio en Rossel zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kunnen de sites van de groep Corelio en Rossel links bevatten naar sites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van de groep Corelio en Rossel, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de site in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Inzage en correctie van gegevens

De gebruiker of abonnee kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd via het registratieformulier.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 inzake persoonlijke gegevens, de wet op de e-handel van 11 maart 2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 heeft u via info@gezondheid.be te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de site zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De site zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databanken wet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Gezondheid NV.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de site zelf noch de op de site aangeboden informatie mag dan ook worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Gezondheid NV hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toelating heeft verleend.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon staat, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar de sites van Gezondheid NV al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten op voormelde werken af aan Gezondheid NV.

Sites die niet tot Gezondheid NV behoren kunnen vrij linken naar de pagina’s van de sites van Gezondheid NV. De links vermelden telkens de naam van het bewuste medium. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende site van Gezondheid NV en dus zonder dat de pagina’s in een frame van een andere site verschijnen. Voor gebruik van logo’s dient vooraf toestemming gevraagd aan het desbetreffende medium.

Interactiviteit

Gezondheid NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de chatboxen en/of weblogs die via zijn sites draaien. Chatten en berichten posten gebeurt steeds op eigen risico. De sessies van de chatboxen en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.

Door berichten te posten verleent de indiener impliciet zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren in onder meer de gedrukte krant.

De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet hoeft te verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de sites van Gezondheid NV :

  • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan
  • laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen
  • schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden.
  • Hacken of poging tot hacken van de sites van Gezondheid NV is absoluut verboden en wordt bestraft.
  • Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Indien een bezoeker van de Gezondheid NV-sites van mening is dat bepaalde informatie op deze sites een wederrechtelijk karakter vertoont, wordt hij verzocht om contact op te nemen via de hierboven verstrekte contactinformatie. In geval van klachten over vermeend onwettig gedrag van de gebruiker, kan het IP-adres van de gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden

Ieder gebruik van de sites van Gezondheid NV is onderworpen aan de hierna beschreven algemene voorwaarden en bepalingen. Het loutere gebruik van de site houdt in dat de gebruiker (zij het bezoeker, klant of adverteerder) de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de site en van de diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Gezondheid NV behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal worden bekendgemaakt op de site en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Beperking van de aansprakelijkheid

Gezondheid NV streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in de krant of op de sites garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.

Gezondheid NV is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving t.a.v. gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Gezondheid NV is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, etc…

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust respectievelijk bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de maker van de foto.

Links naar andere sites

Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden kan Gezondheid NV op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom ed.

Schade

Gezondheid NV is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker tijdens diens toegang tot de site. In het bijzonder zijn we niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via onze sites.

Beschikbaarheid van de site

Gezondheid NV stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de sites maar kan niet garanderen dat de websites op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Gezondheid NV behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Onder geen beding kan Gezondheid NV aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere financiële compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Gezondheid NV.

Verkoop van producten

Alle producten die worden aangeboden door Gezondheid NV worden zo uitgebreid mogelijk en te goeder trouw beschreven op haar websites. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig vanaf de dag dat ze worden aangeboden op onze websites en gedurende de aangeduide periode. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Gezondheid NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten (druk) die zouden plaatsvinden in deze aanbiedingen. 

Wij bieden onze producten aan op onze websites zolang de voorraad strekt. Gezondheid NV doet al het mogelijke opdat de beschikbaarheid van de producten die u bestelt gewaarborgd is. Het kan echter gebeuren dat een artikel niet meer op voorraad is; in dat geval informeren wij u zo spoedig mogelijk en kunt u beslissen om uw bestelling te annuleren.

Gezondheid NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet meer voorradig zijn van een product. Het contract gesloten tussen u en Gezondheid NV wordt geldig geacht op voorwaarde dat die laatste uw bestelling op haar website heeft ontvangen en een bevestiging heeft gestuurd of dat ze uw bestelbon, geldig vervolledigd en ondertekend, heeft ontvangen.  Gezondheid NV kan echter beslissen om de geldigheid van de overeenkomst aan andere voorwaarden te onderwerpen, bijvoorbeeld in geval van belangrijke bestellingen of vooruitbetalingen,  in geval van bestellingen door een minderjarige, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is of wanneer sommige vorige bestellingen niet betaald werden.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 79 en 80 van de Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (14/07/1991), heeft de klant het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder gehouden te zijn tot betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product. De goederen moeten ongeopend worden teruggezonden binnen 3 werkdagen na deze kennisgeving. Als uw bestelling reeds werd betaald, zullen wij u terugbetalen binnen de daaropvolgende 30 dagen. De kosten voor de terugzending van het product zijn te uwen laste. Als het product dat u ontvangt niet hetgene is dat u bestelde, of indien u het beschadigd ontvangt, stuur het dan terug binnen 7 dagen na datum van ontvangst. Wij zullen uw bestelling en verzendkosten terugbetalen na ontvangst van het door u teruggezonden artikel. Als de verkoper niet heeft voldaan aan de terugbetaling van het teruggezonden artikel, wordt de opzegtermijn verlengd tot 3 maanden te rekenen vanaf de dag na de dag van levering aan de klant. De koper erkent dat hij voldoende duidelijk werd ingelicht over de identiteitsgegevens van de verkoper, de betalingswijze en de wijze van teruggave van het product. 

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de sites van Gezondheid NV en de diensten die aangeboden worden is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd met uitsluiting van enige andere rechtbank.
Passiflora forte – Rustgevend bij stressmomenten Passiflora forte – Rustgevend bij stressmomenten
A.Vogel

Vind rust in tijden van stress en spanning met de combinatie van ontspannende planten.

Meer weten ?

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram