ad

De ziekte van Kawasaki

Laatst bijgewerkt: november 2015

dossier De ziekte van Kawasaki is een vrij zeldzame ziekte die vooral kinderen jonger dan 5 jaar treft. De gemiddelde leeftijd is 2 jaar. Het is de voornaamste oorzaak van een verworven, dus niet-aangeboren hartaandoening bij kinderen. Vroeger was acuut reuma de grootste oorzaak van verworven hartaandoeningen.
Een andere naam voor Kawasaki syndroom is ook mucocutaan lymfekliersyndroom (MCLS of MLNS)
De ziekte is pas recent ontdekt. Ze werd pas in 1967 voor het eerst beschreven door de Japanse arts Kawasaki.

Kenmerken

Kawas-syndr-tong--mcls.jpg
• De ziekte wordt gekenmerkt door een veralgemeende ontsteking van de bloedvaten (vasculitis), van de huid, de ogen, longen, lymfeknoppen, gewrichten… Het kan ook leiden tot een aantasting van de kransslagaders, een levensbedreigende uitzetting van de aders (aneurysma) en in sommige gevallen tot een dodelijke hartaanval.
• De ziekte kan aanleiding geven tot ernstige hartaandoeningen, zoals een ontsteking van de hartspier (myocarditis), een ontsteking van de hartkleppen (valvulitis) of van hartvlies (pericarditis).
• In uitzonderlijke gevallen kan het aan de basis liggen van een hersenvliesontsteking (meningitis). Bij de meeste kinderen kan de ziekte echter in een vroeger stadium worden tegengehouden.
• Om onbekende redenen komt de ziekte bij jongens bijna tweemaal zoveel voor als bij meisjes. Ze komt meer voor in Aziatische landen en bij Aziatische kinderen. De ziekte wordt de laatste jaren steeds meer vastgesteld, ook in Westerse landen, al blijft ze zeldzaam. Het is niet helemaal duidelijk of ze effectief meer voorkomt, dan wel sneller wordt herkend, al lijkt er wel degelijk sprake van een stijging.

Oorzaak

De oorzaak van de ziekte van Kawasaki is niet bekend.
• Men vermoedt dat een of andere infectie (een virus of een bacterie zoals streptokokken ) aan de basis ligt. De aantasting van de bloedvaten zou dan een gevolg zijn van een overdreven reactie van het immuunsysteem op de infectie. Er werd echter tot nu toe nog geen virus of bacterie gevonden. Bovendien is het vreemd dat de ziekte voor zover bekend niet besmettelijk is. Wel treedt ze vaak op in groepjes kinderen, vooral in de winter en het voorjaar.
Het feit dat de ziekte nauwelijks of niet voorkomt bij ouderen, doet vermoeden dat die op een of andere manier over antistoffen zouden kunnen beschikken.
• Een andere hypothese is dat de ziekte wordt veroorzaakt door bepaalde gifstoffen die het immuunsysteem aantasten of aanzetten om overdreven te reageren op bijvoorbeeld een banale infectie. Er zijn studies geweest die bepaalde schoonmaakproducten voor tapijten met de vinger wezen. Ook stilstaand water is in verband gebracht met de ziekte. Maar ook hiervoor werden nooit sluitende bewijzen gevonden. Er bestaan evenmin bewijzen dat de ziekte zou kunnen te maken hebben met de aanwezigheid van bepaalde giftige stoffen in de voeding (bv. kwik).
• De bewering dat vaccinatie tegen bepaalde kinderziekten de ziekte zou kunnen uitlokken, is op niets gebaseerd. Er werd nooit enig verband aangetoond.
Vermits de ziekte meer voorkomt in Japan en bij Aziatische kinderen, wordt ook een genetische factor vermoed, maar ook hiervoor bestaan geen bewijzen.

Symptomen

vervellen-huid2-kawas.jpg

Vervellen van de vingers,meestal tss dag 10-18 na begin ziekte.

• Hoge tot hevige koorts die aanhoudt of op en neer gaat
• Gezwollen handen en voeten. De handpalmen en voetzolen zijn rood, soms afpellende huid op handen en voeten
• Irritatie en roodheid van het wit van de ogen, soms gepaard gaand met lichtgevoeligheid (conjunctivitis)
• Gezwollen klieren in de hals

rash2-kawas.jpg

Ongeveer 90% kinderen hebben uitslag gedurende de koortsfase

• Soms jeuk, vooral op de borst en de rug, gepaard gaand met een mazelenachtige uitslag
• Infectie van mond, lippen en keel. De lippen zijn droog en gebarsten of kunnen bloeden, de keel is rood, de tong is gezwollen en heeft een felrode kleur.
• Het kind is lastig, geen eetlust
• Soms zwelling en ontsteking van de gewrichten van vingers, knie, heup en/of enkel
• Soms diarree, buikpijn, braken; soms ook oorpijn, hoesten, een lopende neus; algemene verzwakking.

bron afbeeldingen

Diagnose

Er bestaat geen enkele test om de ziekte op te sporen. Het vaststellen gebeurt dus op basis van de vastgestelde klachten.
Bij het onderzoek zal de arts andere mogelijke oorzaken van de klachten uitsluiten. Gelijkaardige klachten kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een reactie op een geneesmiddel, sommige kinderziekten (bv. mazelen) of een bacteriële infectie… Hiervoor zal onder meer een bloed- en urinetest worden uitgevoerd.
Zodra het vermoeden bestaat dat het om de ziekte van Kawasaki kan gaan, zal het kind onmiddellijk naar een ziekenhuis worden overgebracht en zullen eventueel bepaalde hartonderzoeken gebeuren, zoals een echocardiografie.

Verloop

De acute fase met hoge koorts duurt meestal één tot twee weken. Daarna treedt een schijnbare verbetering op (subacute fase). Ook de jeuk, de roodheid en de meeste andere klachten verdwijnen. Wel kan vervelling van de huid van vingers, tenen, handen en voeten optreden, de ogen zijn nog licht ontstoken en het kind heeft weinig eetlust. Tijdens deze periode kan het hart echter worden aangetast.
Na een zestal weken geneest de ziekte meestal spontaan. Via bloedtests kan worden nagegaan of de ontstekingsverschijnselen verdwenen zijn. Maar intussen kunnen er dus hartverwikkelingen zijn opgetreden.

Hartverwikkelingen

stetoscoop-hals-150.jpg
Bij ongeveer een op de vijf kinderen die niet tijdig worden behandeld, treden min of meer ernstige hartproblemen op. Bij kinderen die wel tijdig behandeld worden, zou in ongeveer 2 à 4 % hartverwikkelingen optreden. Meestal ontstaan deze problemen na ongeveer één week, tijdens de acute fase met hoge koorts, maar ze kunnen ook vroeger of later ontstaan. In ongeveer één op vijftig gevallen loopt de ziekte fataal af.

Myocarditis (ontsteking van de hartspier): bij alle kinderen met de ziekte van Kawasaki is er sprake van een of andere graad van ontsteking van de hartspier tijdens de acute fase van de ziekte. Bij de meeste kinderen is deze ontsteking zo gering dat ze nauwelijks kan worden vastgesteld en ook geen klachten veroorzaakt (zoals een verzwakking van het hart of hartfalen). Bij sommige kinderen kan het echter om een ernstige ontsteking gaan. Dat is vooraf onmogelijk te voorspellen.
Valvulitis (ontsteking van de hartkleppen): Bij sommige kinderen treedt in de acute fase een ontsteking van de hartkleppen op die de bloedstroom regelen.
Ontsteking van de kransslagaders: een ontsteking van de kransslagaders die het hart zelf bevoorraden met bloed, is de meest voorkomende verwikkeling. De kransslagaders kunnen zwellen of er kunnen uitstulpingen (aneurysma) ontstaan, de vaatwand kan verzwakken. Indien hierdoor een bloedklonter ontstaat, kan een hartaanval optreden. Deze verwikkeling treedt op bij 15 tot 25% van de kinderen die niet tijdig behandeld worden. Hoe langer de koorts duurt, hoe hoger de kans op de ontwikkeling van een aneurysma. Ook bij kinderen beneden 1 jaar is het risico groter. Eens de kransslagaders zijn aangetast, verergert de aantasting tijdens de daaropvolgende weken. Zeer uitzonderlijk kunnen er ook aneurysma optreden in andere slagaders (bv. armen of benen).

Gelukkig treedt zelfs bij kinderen waarvan de kransslagaders zijn aangetast na verloop van tijd spontaan een verbetering op. Bij ongeveer de helft van de kinderen genezen de letsels na één tot twee jaar spontaan. Hoe groter het aneurysma, hoe kleiner de kans op spontaan herstel.
Zelfs bij een volledig herstel, blijven de aangetaste kransslagaders toch beschadigd doordat de wand verhard en verdikt is. Of dit op latere leeftijd het risico op slagaderverkalking of op een hartaanval verhoogt, is niet bekend.

Preventie

Vermits noch de oorzaak noch mogelijke risicofactoren gekend zijn, bestaan er ook geen preventieve aanbevelingen. Het enige wat kan aanbevolen worden is dat ouders die een van de symptomen vaststellen bij een jong kind, en vooral dan hoge koorts die niet reageert op een koortswerend middel, onmiddellijk hun huisarts moeten raadplegen.

Behandeling

De ziekte van Kawasaki wordt behandeld met gamma-globulinen, dit zijn gezuiverde afweerstoffen die intraveneus (rechtstreeks in de aders) worden toegediend. Ook worden koortswerende middelen en ontstekingsremmers (aspirine) gegeven die gedurende meerdere weken moeten worden genomen. Zo nodig zullen ook geneesmiddelen worden gegeven die bloedklontering tegen gaan. Het kind zal korte tijd worden opgenomen in het ziekenhuis.
Immunoglobulinen moeten zo mogelijk tijdens de eerste vijf dagen worden toegediend, maar ook in een latere fase zijn ze nog steeds effectief.
Kinderen bij wie hartverwikkelingen zijn vastgesteld, moeten soms jarenlang nauwgezet opgevolgd worden om de evolutie te kunnen nagaan. Indien de verwikkelingen zeer ernstig zijn of niet spontaan verdwijnen, kan besloten worden tot een chirurgische ingreep waarbij de aangetaste slagaders worden hersteld of vervangen.

zie ook artikel : Mijn verhaal: Mijn dochter kreeg de Ziekte van Kawasaki
ad


pub