Gezondheid NV / Gebruiksvoorwaarden (Disclaimer )

Laatst bijgewerkt: mei 2015
gez-txt-disclaimer--05-15.jpg

nieuws Gezondheid.be is een initiatief van de Gezondheid NV met als doel kwalitatieve, leesbare en actuele informatie omtrent gezondheid te verstrekken.

Adres sociale zetel:
Gezondheid NV
Mastellestraat 47
B-3020 Veltem-Beisem

Hoofdredacteur:
Paul Geerts
paul@gezondheid.be
Tel.: 016/48.99.71

zie ook artikel : De redactieraad

zie ook artikel : Auteursrecht (copyright)

Disclaimer

Alle informatie die door de redactie van Gezondheid NV is verstrekt, is met grote zorg samengesteld en geverifieerd. Gezondheid NV kan echter in geen geval verantwoordelijk zijn en/of aansprakelijk worden gesteld ingeval er alsnog mochten fouten, in welke zin dan ook, voorkomen in de zogenaamde ‘Content’. Wie die Content raadpleegt en/of er gebruik van maakt, doet dit onder de volstrekt eigen verantwoordelijkheid.

Gezondheid NV kan tips en raad geven, maar kan in geen geval het succes ervan garanderen. Gezondheid NV dringt er met aandrang op aan dat een medisch expert wordt geraadpleegd bij problemen die als ernstig worden ervaren of zouden moeten ervaren worden.

Alle informatie, data, text, software, muziek, geluid, foto’s, grafieken, video’s, boodschappen of ander materiaal dat als ‘Content’ kan beschouwd worden, op welke manier ook die Content op Gezondheid.be wordt geplaatst, valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon die de Content heeft voortgebracht. Dat betekent dat u, en dus in geen geval Gezondheid nv, de volledige verantwoordelijkheid draagt van alle Content die u oplaadt, post, emailt of op eender welke andere manier verzendt via Gezondheid.be. Gezondheid.be kan de Content die door derden gepost is niet controleren en kan dus in geen geval de juistheid, integriteit of de kwaliteit ervan garanderen.

U aanvaardt dat u Gezondheid.be niet zal gebruiken voor ondermeer:
opladen of downloaden van content die onwettig is, schadelijk, vernederend, vulgair, obsceen, hatelijk, seksistisch, racistisch of om enige andere reden verwerpelijk; mensen of instellingen op gelijk welke manier schade te berokkenen; content op te laden of te downloaden waar u niet de wettelijke of contractuele rechten toe heeft of die u niet mag bekendmaken bvb om reden van confidentialiteit, of omdat u als ‘insider’ wordt beschouwd; content op te laden of te downloaden die beschermd is door een patent, bedrijfsgeheim, copyright of ander eigendomsrecht; het maken van niet toegelaten publiciteit, sluikreklame enz.; het doorgeven van virussen of andere computercodes die files, programma’s, netwerken, computers of andere hardware kunnen beschadigen, onderbreken of vernietigen; het opladen of downloaden van content die het gebruik van Gezondheid.be voor anderen kan hinderen of onmogelijk maken; het proberen binnen te dringen in computers of netwerken die verbonden zijn met Gezondheid.be; het bewust of onbewust schenden van nationale of internationale wetten

U weet dat Gezondheid.be de content door derden gepost niet voorafgaandelijk controleert, maar Gezondheid NV behoudt zich wel het recht voor (maar heeft niet de verplichting) om bepaalde Content geheel of gedeeltelijk te verwijderen en dat zonder enige verantwoording daarvoor te moeten geven.verschenen op : 05/11/2002 , bijgewerkt op 21/05/2015
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt